Słowa klucze: wolna elekcja, liberum veto, Sejm Wielki, Konstytucja 3 maja, trójpodział władzy, konfederacja targowicka, rozbiory.

Czym była pierwsza europejska konstytucja? Jaką rolę odegrał Stanisław August
w procesie tworzenia ustawy zasadniczej? Jakie trudności towarzyszyły wdrożeniu jej zapisów? Porównując pierwszy tekst ustawy rządowej i współczesną konstytucję, postaramy się odpowiedzieć na te i inne pytania, doty­czące sytuacji politycznej
i społecznej w Rzeczypospolitej w XVIII wieku.

UCZNIOWIE:

  • będą potrafili nakreślić tło historyczne uchwalenia Konstytucji 3 maja,
  • dowiedzą się, jakie czynniki doprowadziły do zawiązania się konfederacji targowickiej,
  • będą umieli ocenić pozytywne i negatywne skutki zmian ustrojowych.