Regulamin Ogrodów

Jest nam niezwykle miło, że zdecydowali się Państwo na wizytę w Łazienkach Królewskich, życzymy przyjemnego pobytu. Dla Państwa bezpieczeństwa, a także ochrony przyrody, dzieł sztuki i architektury oraz komfortu innych zwiedzających, prosimy o przestrzeganie niniejszego Regulaminu:

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Ogród Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ("Ogród") jest zabytkiem wpisanym do Rejestru Zabytków oraz na listę Pomników Historii. Podlega ochronie prawnej zgodnie z Ustawą o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

2. 1. Niniejszy Regulamin Ogrodu wydany został na podstawie postanowień Statutu Muzeum Łazienki Królewskie, nadanego Zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dziennik Urzędowy MKiDN, z dnia 22.12.2017 r., poz. 92.)

3. 1. Ogród i obiekty Muzeum są monitorowane przez całą dobę.

4. 1. Wejście na teren Ogrodu jest bezpłatne.

2. ZASADY PRZEBYWANIA W OGRODZIE

2. 1. Ogród jest otwarty dla zwiedzających codziennie od świtu do zmierzchu.

2. 2. Spacery po Ogrodzie odbywają się wytyczonymi alejkami.

2. 3. Odwiedzający mogą przebywać na trawnikach Ogrodu, z następującymi zastrzeżeniami wynikającymi ze względów bezpieczeństwa:

 • zaleca się przebywanie na trawnikach w miejscach do tego wyznaczonych, które są oznaczone stosownymi informacjami;
 • przebywanie na trawnikach poza miejscami do tego wyznaczonymi, szczególnie pod koronami drzew, odbywa się na wyłączną odpowiedzialność odwiedzających;
 • Muzeum zastrzega sobie prawo wprowadzenia całkowitego zakazu przebywania odwiedzających we wskazanych miejscach, szczególnie pod koronami drzew. O zakazach Muzeum informować będzie odwiedzających poprzez rozmieszczenie stosownych informacji przy miejscu objętym zakazem;
 • zwiedzający zobowiązani są do zachowania należytej ostrożności niezbędnej przy kontakcie z dziką przyrodą.

2. 4. Bieganie rekreacyjne na terenie Ogrodu jest dozwolone w godzinach jego otwarcia.

2. 5. Na terenie Ogrodu nie należy:

 • karmić zwierząt i rozsypywać pokarmu;
 • dotykać zwierząt, w szczególności wiewiórek i pawi (w przypadku zadrapania lub ugryzienia przez zwierzę należy niezwłocznie kontaktować się z lekarzem);
 • przebywać w czasie burz i silnych wiatrów.

2. 6. Na terenie Ogrodu obowiązuje zakaz:

 • jazdy rowerem, na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach itp.;
 • używania mechanicznych urządzeń latających;
 • wprowadzania zwierząt;
 • śmiecenia;
 • wchodzenia na drzewa i do zbiorników wodnych;
 • wchodzenia na lód na zbiornikach wodnych w okresie zimowym;
 • wędkowania;
 • niszczenia drzew, krzewów i kwiatów;
 • zakłócania ciszy i innych zachowań utrudniających innym gościom zwiedzanie lub wypoczynek;
 • grania w piłkę;
 • spożywania alkoholu poza wyznaczonymi do tego miejscami (restauracje, kawiarnie inne miejsca wyznaczone przez Muzeum);
 • wzniecania i używania ognia, w tym grillowania.

2. 7. Zgody Muzeum wymaga:

 • organizowanie zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy;
 • organizowanie wydarzeń, prowadzenie działalności gospodarczej, umieszczanie reklam i ogłoszeń;
 • fotografowanie lub filmowanie w celach komercyjnych;
 • uprawianie innych sportów niż indywidualne bieganie;
 • wjazd pojazdów mechanicznych.

2. 8. Dzieci do 13. roku życia przebywają na terenie Ogrodu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.

3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

3. 1. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, w tym Ogród, chronione jest przez wewnętrzną służbę ochrony działającą na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

3. 2. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń wydawanych przez pracowników wewnętrznej służby ochrony oraz dyżurnych pracowników merytorycznych, również w sprawach nie objętych Regulaminem Ogrodu.

3. 3. Osoby, które zakłócają spokój i porządek oraz nie stosują się do Regulaminu Ogrodu, mogą zostać zobowiązane do opuszczenia Ogrodu, bez zwrotu kosztów biletów wstępu do obiektów muzealnych lub kosztów biletów za wstęp na imprezy organizowane na terenie Ogrodu lub w obiektach Muzeum.

3. 4. Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych gości, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystania ich wizerunku.

3. 5. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez gości na terenie Ogrodu.

3. 6. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania Regulaminu Ogrodu.

3. 7. Wejście na teren Muzeum jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Ogrodu, bez zastrzeżeń.

Będziemy wdzięczni za komentarze dotyczące Państwa wizyty, jesteśmy otwarci na Państwa uwagi i sugestie. Prosimy napisać do nas e-maile na adres: recepcja@lazienki-krolewskie.pl lub listownie: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa.