Deklaracja dostępności

Muzeum Łazienki Królewskie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.lazienki-krolewskie.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-11-27.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Nie wszystkie treści nietekstowe, np. zdjęcia i ilustracje, mają opisy alternatywne. Brakujące opisy są systematycznie uzupełniane. (1.1.1, A)
  • Materiały dźwiękowe (mp3) oraz część materiałów wideo nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. Wszystkie nowe filmy mają takie napisy. Do filmów sprzed 23 września 2020 r. dodanie napisów planowane jest do końca 2022 r. (1.2.1, A)
  • Nie wszystkie materiały wideo opublikowane na stronie posiadają napisy rozszerzone oraz audiodeskrypcję lub opis alternatywny. Brakujące rozwiązania będą systematycznie uzupełniane. (1.2.2, A)
  • Brak audiodeskrypcji do filmów opublikowanych przed 23 września 2020 r. (1.2.5, AA)
  • Dokumentacja opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej nie jest w pełni dostępna, dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne.
  • Część plików graficznych (mapy) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia dostępności.

Na stronie internetowej kontrast spełnia wymagania WCAG na poziomie AA. Zapewniamy informacje przetłumaczone na Polski Język Migowy, tekst łatwy oraz usługę: Tłumacz Migam. Rozmowę z tłumaczem można przeprowadzić pod poniższym linkiem:

TŁUMACZ MIGAM - POŁĄCZENIE Z TŁUMACZEM

AUDIODESKRYPCJA

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny, przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Czyczło, m.czyczlo@lazienki-krolewskie.pl.

Można się również skontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu: 22 50 60 023. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Kontakt w sprawie dostępności:
Anna Milczanowska, a.milczanowska@lazienki-krolewskie.pl, (+48) 518 715 382

Kontakt w sprawie dostępności oferty edukacyjnej:
Olga Michalik
, o.michalik@lazienki-krolewskie.pl, (+48) 798 992 895

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Ogrody Łazienek Królewskich otwarte są codziennie od świtu do zmierzchu, zaś obiekty muzealne sześć dni w tygodniu. Godziny otwarcia poszczególnych obiektów oraz ceny biletów podane są na stronie internetowej Muzeum Łazienki Królewskie.

Bilety wstępu do obiektów oraz na wydarzenia kulturalne i edukacyjne kupić można w kasach, które znajdują się w Starej Oranżerii, Podchorążówce oraz w Stajniach Kubickiego.

Osoby poruszające się na wózku oraz z niepełnosprawnością wzroku mogą zakupić bilety bezpośrednio u pracownika Łazienek Królewskich w wybranych obiektach.

Pracownicy Muzeum Łazienki Królewskie ukończyli szkolenia z obsługi osób z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku, słuchu oraz w zakresie pierwszej pomocy.

Dla zapewnienia możliwe najlepszego poziomu obsługi prosimy osoby poruszające się na wózkach, które chcą zwiedzić obiekty znajdujące się na terenie Łazienek Królewskich, o wcześniejsze zgłaszanie swojej wizyty: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl lub 22 50 60 183, 22 50 60 039.

W przypadku braku wcześniejszego zgłoszenia dołożymy wszelkich starań, żeby mogli Państwo skorzystać z naszej oferty, jednak będą Państwo musieli zaczekać na udzielenie stosownej pomocy, a dostęp do niektórych przestrzeni może być ograniczony.

Poruszanie się po terenie Łazienek Królewskich

Ogrody Łazienek Królewskich położone są na Skarpie Wiślanej (wzdłuż Al. Ujazdowskich) oraz w dawnym korycie Wisły. Przemieszczanie się pomiędzy oboma poziomami wymaga pokonania znaczącej różnicy wysokości. Stopień nachylenia powierzchni nie mniejszy niż 5%. Najwygodniej przemieszczać się ulicą Agrykola (obowiązuje zakaz wjazdu, z wyłączeniem służb porządkowych).

Osobom, którym pokonanie różnicy wysokości może sprawiać problem, proponujemy przemieszczanie się między obiema częściami ogrodów za pomocą komunikacji miejskiej (przystanki Łazienki Królewskie <--> Spacerowa).

Większość alejek spacerowych na terenie ogrodów ma nawierzchnię mineralną wodoprzepuszczalną, główne alejki częściowo brukowane (od ul. Myślewickiej, od al. Ujazdowskich).

Na terenie ogrodu w Nowej Kordegardzie znajduje się plenerowa kawiarnia. Cały rok czynna jest restauracja Belvedere w Nowej Oranżerii.

Toalety dla osób z niepełnosprawnościami

Ogólnodostępne toalety dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami znajdują się w dwóch miejscach na terenie ogrodów: w pobliżu Amfiteatru oraz przy Starej Oranżerii.

Do toalet przy Amfiteatrze można dostać się za pomocą pochylni o wysokości około 120 cm i nachyleniu do 6%. Uwaga: Do toalety dla osób z niepełnosprawnościami wchodzi się z tej samej strony budynku, co do toalet męskich.

Do toalet przy Starej Oranżerii prowadzi ścieżka brukowana. Przy wejściu znajduje się próg o wysokości około 3 cm.

Dla zwiedzających Pałac na Wyspie toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze w pawilonie wschodnim Pałacu na Wyspie, do którego prowadzi osobne wejście od strony kolumnady. Pracownicy Pałacu na Wyspie i straż muzealna służą pomocą przy otwarciu toalety.

PAŁAC NA WYSPIE

Wejście

Do wejścia prowadzą niskie 4 stopnie. Dla osób poruszających się na wózkach rozkładany jest podjazd o nachyleniu około 15%. Pracownicy Pałacu na Wyspie i straż muzealna służą pomocą przy wchodzeniu do obiektu - rozkładają podjazd, pomagają na niego wjechać, otwierają dwuskrzydłowe drzwi (szerokość 145 cm).

Po przyjściu przed Pałac na Wyspie prosimy zaczekać na pracownika.

Wnętrza

Parter w całości znajduje się na jednym poziomie. Drzwi są szerokie i nie mają progów. Na piętro Pałacu na Wyspie można dostać się wyłącznie po schodach.

Toalety

W Pałacu na Wyspie dla zwiedzających dostępne są małe toalety na parterze, do których dodatkowo prowadzą schody.

Toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze w pawilonie wschodnim Pałacu na Wyspie, do którego prowadzi osobne wejście od strony kolumnady. Pracownicy Pałacu na Wyspie i straż muzealna służą pomocą przy otwarciu toalety.

Uwaga dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Przed Pałacem na Wyspie rozległy taras od strony południowej zakończony jest schodami w dół bezpośrednio prowadzącymi w kierunku stawu. Dolna krawędź schodów nie jest w żaden sposób zabezpieczona, dlatego należy uważać, żeby nie wpaść do wody.

W Pałacu na Wyspie na pierwszym piętrze znajduje się makieta architektoniczna obiektu przeznaczona do poznawania przez dotyk. Dla osób z niepełnosprawnościami dostęp do makiety jest nieodpłatny.

BIAŁY DOM

Platforma dla osób poruszających się na wózkach, siedziska, pętle indukcyjne, tylfografiki i pomoce dotykowe, makiety, audiodeksrypcje, materiały w Polskim Języku Migowym.

Wejście

Do wejścia prowadzą 2 niskie stopnie. Osobom poruszającym się na wózkach pracownicy służą pomocą przy pokonaniu schodów oraz otwarciu dwuskrzydłowych drzwi wejściowych.

Po przyjściu przed budynek prosimy zaczekać na pracownika.

Wnętrza

Parter w całości znajduje się na jednym poziomie. Drzwi są szerokie i nie mają progów. Ze względu na wąski korytarz pracownicy wskażą osobom poruszającym się na wózku kierunek zwiedzania.

Na piętro można dostać się wyłącznie po schodach.

Toalety

W Białym Domu nie ma toalet dla zwiedzających.

Najbliższe toalety znajdują się w odległości około 150 m, w kierunku północno-zachodnim, w pobliżu Starej Oranżerii.

WODOZBIÓR

Siedziska, pętle indukcyjne, tylfografiki, makiety, audiodeksrypcje, materiały w Polskim Języku Migowym.

Toalety

W Wodozbiorze nie ma toalet dla zwiedzających. Najbliższe toalety znajdują się w odległości około 200 m, w pobliżu Starej Oranżerii.

PAŁAC MYŚLEWICKI

Wejście

Do wejścia prowadzi łącznie 6 wysokich stopni. Pracownicy służą pomocą przy pokonaniu schodów oraz otwarciu dwuskrzydłowych drzwi wejściowych. Pałac Myślewicki jest niedostępny dla osób poruszających się na wózkach z napędem elektrycznym.

Po przyjściu przed obiekt prosimy zaczekać na pracownika.

Wnętrza

Parter w całości znajduje się na jednym poziomie. Drzwi są szerokie i nie mają progów. Ze względu na wąski korytarz w centralnym skrzydle Pałacu Myślewickiego pracownicy wskażą osobom poruszającym się na wózku kierunek zwiedzania.

Na piętro Pałacu Myślewickiego można dostać się wyłącznie po krętych schodach.

Toalety

Na parterze dostępne są toalety, które nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (przestrzeń manewrowa o szerokości 150 cm, drzwi o szerokości 65 cm, brak poręczy).

Osobom poruszającym się na wózkach polecamy korzystanie z toalet na terenie ogrodów. Najbliższe położone są w odległości około 300 metrów w kierunku południowym, w pobliżu Amfiteatru.

AMFITEATR

Wejście

Amfiteatr dostępny jest bezpośrednio z poziomu ogrodu.

Widownia

Obiekt nie jest zadaszony.

W trakcie koncertów i przedstawień odbywających się na scenie Amfiteatru osoby poruszające się na wózkach mogą zająć miejsca w przejściu na poziomie wejścia lub przesiąść się na ławki znajdujące się bezpośrednio przy tym przejściu.

Pozostałe osoby dostaną się na miejsca po schodach w górę.

Toalety

Toalety znajdują się na terenie ogrodów w odległości około 150 metrów, na wschód od Amfiteatru.

Uwaga dla osób z niepełnosprawnością wzroku

Schody w dół prowadzą w kierunku stawu. Ich dolna krawędź nie jest w żaden sposób zabezpieczona, dlatego należy uważać, żeby nie wpaść do wody.

PODCHORĄŻÓWKA

Mieści przestrzeń wystawienniczą, sklep muzealny i biura Muzeum.

Wejście

Wejście znajduje się od strony południowej. Do wejścia prowadzą 3 stopnie. Osobom poruszającym się na wózkach pracownicy służą pomocą przy pokonaniu schodów i otwarciu dwuskrzydłowych drzwi wejściowych. Wejście to jest niedostępne dla osób poruszających się na wózkach z napędem elektrycznym.

Po przyjściu przed budynek prosimy zaczekać na pracownika.

Wnętrza

Dla zwiedzających dostępny jest wyłącznie parter, który w całości znajduje się na jednym poziomie. Drzwi są szerokie i nie mają progów.

STARA KORDEGARDA

Stara Kordegarda przeznaczona jest do indywidualnego spędzania czasu. Obiekt wyposażony jest w meble i pomoce edukacyjne dla dzieci, z możliwością skorzystania z materiałów plastycznych i edukacyjnych. W Starej Kordegardzie odbywają się warsztaty i lekcje muzealne.

Wejście

Wejście znajduje się od strony zachodniej. Wokół budynku znajduje się niewielki stopień, jednak przy wejściu głównym wykonano łagodny podjazd dla osób poruszających się na wózkach.

Bezpośrednio przy drzwiach znajduje się stopień o wysokości 9 cm i próg o wysokości 6,5 cm. Osobom poruszającym się na wózkach pracownicy służą pomocą przy pokonaniu stopnia i otwarciu dwuskrzydłowych drzwi wejściowych.

Po przyjściu przed budynek prosimy zaczekać na pracownika.

Wnętrza

Dla gości dostępny jest wyłącznie parter, który w całości znajduje się na jednym poziomie. Drzwi są szerokie i nie mają progów.

Toalety

W budynku dostępne są toalety. Toaleta damska jest większa, ma pole manewrowe o szerokości 120 cm. Mogą z niej korzystać osoby poruszające się na wózkach aktywnych. Toaleta nie jest wyposażona w poręcze.

Osobom poruszającym się na wózkach zalecamy korzystanie z toalet znajdujących się na terenie ogrodów.

Najbliższe toalety znajdują się w odległości około 400 m, w kierunku południowym, w pobliżu Amfiteatru.

STARA ORANŻERIA Z TEATREM KRÓLEWSKIM

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

- pętle indukcyjne w sali warsztatowej

- pętle w kasach-stanowiskach informacyjnych przy szatni

- system mobilnych pętli indukcyjnych wykorzystywany podczas wydarzeń w Starej Oranżerii i spektakli w Teatrze Królewskim

- materiały tłumaczone na filmy PJM, dostępne w aplikacji mobilnej "Stara Oranżeria" (iOS, Andriod) lub na urządzeniu mobilnym (tablety, miniprojektory)

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

- rzeźby na wystawie, odlewy, artefakty i materiały przeznaczone do poznawania przez dotyk

- tyflografiki z opisami w Braille’u

- audiodeskrypcje dostępne w aplikacji mobilnej na urządzeniu mobilnym

- przy kasie w Starej Oranżerii znajduje się makieta architektoniczna Starej Oranżerii przeznaczona do poznawania przez dotyk; dostęp do makiety jest nieodpłatny

- szkła powiększające i podświetlane ekrany

- winda

- toaleta

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami:

- rzeźby na wystawie, odlewy, artefakty i materiały przeznaczone do poznawania przez dotyk

- ławki w ogrodzie i siedziska na wystawie

- słuchawki wyciszające dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

- sale edukacyjne wyposażone w regulowane meble, ekrany dostępne w pełnym zasięgu dla osób poruszających się na wózku

- przestrzenie pozbawione barier architektonicznych

- system przywoławczy przy wejściu

- winda

- ławki w ogrodzie i siedziska na wystawie

- toaleta

CENTRUM EDUKACJI EKOLOGICZNEJ W NOWEJ PALMIARNI

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością słuchu:

- system mobilnych pętli indukcyjnych wykorzystywany podczas wydarzeń w Centrum Edukacji Ekologicznej oraz w ogrodach

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością wzroku:

- modele, odlewy gipsowe, artefakty i materiały przeznaczone do poznawania przez dotyk i zapach

- szkła powiększające i podświetlane ekrany

- toaleta

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami:

- modele, odlewy gipsowe, artefakty i materiały przeznaczone do poznawania przez dotyk i zapach

- ławki w ogrodzie i siedziska na centrum

- słuchawki wyciszające dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Dostosowania dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

- sala edukacyjna wyposażona w regulowane meble, pomoce edukacyjne i książki w pełnym zasięgu dla osób poruszających się na wózku

- przestrzenie pozbawione barier architektonicznych

- ławki w ogrodzie i siedziska w centrum

- toaleta

Programy kulturalno-edukacyjne dla gości indywidualnych i grup z niepełnosprawnością ruchu, wzroku i słuchu

W ramach programu "Muzeum Dostępne" Muzeum Łazienki Królewskie przygotowało ofertę zajęć edukacyjnych dostosowanych do potrzeb gości o indywidualnych potrzebach:

- dla osób z niepełnosprawnością ruchu zajęcia prowadzone w przestrzeniach pozbawionych barier architektonicznych;

- dla osób z niepełnosprawnością wzroku zajęcia prowadzone w oparciu o poznawanie przez dotyk i z wykorzystaniem audiodeskrypcji na żywo;

- dla osób z niepełnosprawnością słuchu zajęcia tłumaczone na Polski Język Migowy lub w przestrzeniach Starej Oranżerii i Centrum Edukacji Ekologicznej wyposażonych w pętle indukcyjne.

Wszystkie zajęcia prowadzą doświadczeni edukatorzy muzealni przeszkoleni do pracy z osobami z niepełnosprawnościami ruchowymi i sensorycznymi. Podczas zajęć zwiedzający mogą skorzystać z pomocy pracowników Działu Obsługi Publiczności.

Po wcześniejszym umówieniu pracownicy służą również wsparciem w poruszaniu się po zabytkowych obiektach i pokonywaniu barier architektonicznych.

Dla dzieci i młodzieży szkolnej prowadzone są lekcje muzealne. Informacje i rezerwacja: edukacja@lazienki-krolewskie.pl.

Grupy zorganizowane mogą skorzystać z oferty warsztatów na zamówienie. Informacje i rezerwacja: o.michalik@lazienki-krolewskie.pl, (+48) 798 992 895.