Inwestycje dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Rewitalizacja zabytkowego ogrodu w otoczeniu Pałacu Myślewickiego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Umowa nr 52/2018/Wn-07/OP-wk/D podpisana została 22 marca 2018 r. Szacowany koszt całego przedsięwzięcia wyniósł 781 283,00 zł, w tym środki z NFOŚiGW to 703 154,00 zł. Prace rewitalizacyjne rozpoczęły się wiosną 2019 r. Obejęły teren między Pałacem Myślewickim a bramą wjazdową do Stajni Kubickiego. Zabytkowy ogród został uporządkowany, pojawiły się nowe nasadzenia, a dzięki klombom wyeksponowane zostały cenne okazy drzew.  

Dodatkowo w ramach dofinansowania z NFOŚiGW Dział Ogrodów Muzeum Łazienki Królewskie otrzymał nowoczesny, profesjonalny sprzęt ogrodniczy, który poprawił warunki pracy oraz pielęgnacji roślin. Zakończenie projektu: IV kwartał 2019 r.

Przebudowa i odnowa zabytkowego drzewostanu parkowego oraz doposażenie parku maszyn w specjalistyczny sprzęt służący utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni w zabytkowym ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

23 marca 2017 r. Muzeum Łazienki Królewskie Podpisało Umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu "Przebudowa i odnowa zabytkowego drzewostanu parkowego oraz doposażenie parku maszyn w specjalistyczny sprzęt służący utrzymaniu i konserwacji zrewitalizowanej zieleni w zabytkowym ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie”. Przedsięwzięcie objęło gospodarkę zabytkowym drzewostanem, usunięcie drzew martwych bądź szczególnie niebezpiecznych, będących w zaawansowanej fazie zamierania oraz nasadzenie drzew zastępczych w miejscach, w których usunięto drzewa. W ramach zadania zakupiony został specjalistyczny sprzęt ogrodniczy, który dzięki dostosowaniu do warunków zabytkowego ogrodu nie ma negatywnego wpływu na substancję zabytkowego ogrodu. Sprzęt dzięki odpowiedniemu ogumieniu i masie może być wykorzystany przy pracach pielęgnacyjno-konserwatorskich w obrębie cennego drzewostanu.

Koszt realizacji przedsięwzięcia: 798 680,00 zł, kwota dotacji 590 349,00 zł. Termin zakończenia projektu: II kwartał 2018 r.

Miejska bioróżnorodność - ochrona, edukacja  i rewaloryzacja w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

27 lutego 2017 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisana została Umowa o dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą "Miejska bioróżnorodność - ochrona, edukacja  i rewaloryzacja w zabytkowym Ogrodzie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie" w ramach programu priorytetowego 4.1 Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Dzięki otrzymanym środkom pracami konserwatorsko-rewaloryzacyjnymi objęty został teren ogrodu pomiędzy budynkiem Dawnej Oberży a Pałacem Myślewickim. Projekt zrealizowany został jesienią 2017 r.

Alejki parkowe na tym obszarze, które były w złym stanie technicznym, objęte zostały modernizacją. Zieleń wzbogacona została w kwitnące nasadzenia roślin runa oraz nasadzenia nowych krzewów. Na obszarze tym utworzona została ścieżka edukacyjna, której głównym celem i zadaniem jest propagowanie ochrony owadów pożytecznych i ptaków, które tak licznie odwiedzają łazienkowski ogród. W bliskiej lokalizacji nowych alejek pojawiły się m.in. hotele dla owadów oraz budki lęgowe dla różnych gatunków ptaków. Ośrodek Edukacji Muzealnej ma możliwość przeprowadzenia niezwykle ciekawych warsztatów edukacyjnych w terenie, gdzie poprzez bezpośredni kontakt z wszystkimi elementami przyrody poszerzona jest wiedza oraz świadomość odbiorców, jak ważnym aspektem pozostaje ochrona przyrody oraz wspomaganie siedlisk przyjaznych owadom pożytecznym i ptakom.

W ramach przyznanej dotacji pracami konserwatorskimi objęty zostanie również okazały i cenny drzewostan parkowy. Zakres tych działań obejmował będzie wykonanie niezbędnych cięć sanitarnych w koronach drzew oraz wykonanie stabilizacji koron poprzez zastosowanie wiązań stabilizujących korony oraz podpór. Dzięki przyznanym środkom zakupiony zostanie również  system cieniujący naszą cenną kolekcję roślin tropikalnych. 

Całkowity koszt przedsięwzięcia to 1 203 752 PLN w tym kwota otrzymanego dofinansowania to 893 539 PLN.

Rewaloryzacja Stawu Południowego Górnego wraz z kanałem oraz realizacja projektu obsadzeń skarp wzdłuż stawu i kanału na południe od Mostka Kaskadowego na terenie zabytkowego Ogrodu Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

14 lipca 2014 r. podpisana została umowa z NFOŚiGW o dofinansowanie realizacji tego projektu. Koszt przedsięwzięcia wyniósł 1 956 995,00 zł, w tym kwota dofinansowania z NFOŚiGW w wysokości 1 761 296,00 zł. Prace zakończone zostały wiosną 2016 r.

Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego Ogrodu Modernistycznego Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

28 marca 2013 r. podpisano umowę z NFOŚiGW o dofinansowanie tego przedsięwzięcia. Całkowity koszt realizacji wyniósł 1 625 647,00 zł, w tym kwota dotacji z NFOŚiGW w wysokości 1 463 082,00 zł. Prace rewitalizacyjne objęły część naturalistyczną i geometryczną Ogrodu Modernistycznego. Prace zakończone zostały jesienią 2014 r.

Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w wybranych budynkach w Muzeum Łazienki Królewskie

31 stycznia 2012 r. Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. NFOŚiGW przyznał dofinansowanie w formie dotacji przedsięwzięcia "Termomodernizacja wraz z zarządzaniem energią w wybranych budynkach w Muzeum Łazienki Królewskie - Podchorążówka, Stara Kordegarda, Kuźnia" w ramach Systemu Zielonych Inwestycji. Prace termomodernizacyjne realizowane były w latach 2012-2013.

Koszt realizacji projektu wyniósł 2 207 600 PLN, w tym kwota dotacji z NFOŚiGW w wysokości 1 817 600 PLN.