Dostosowanie muzealnej oferty do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami zakłada projekt "Bliżej sztuk", który realizowany będzie w Łazienkach Królewskich ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem projektu jest nieformalna edukacja poprzez sztukę z wykorzystaniem nowatorskich rozwiązań. Uczestnicy interdyscyplinarnych warsztatów poznawać będą dzieła z królewskiej kolekcji za pomocą zmysłów. Typowy muzealny proces edukacyjny zostanie odwrócony: najpierw będzie praca z materiałem, np. gliną, potem doświadczenie to zostanie wykorzystane w obcowaniu ze sztuką.

WYDARZENIA EDUKACYJNE PROJEKTU "BLIŻEJ SZTUK"

Projekt obejmie również opracowanie modelu organizacji wydarzeń kulturalnych w Muzeum Łazienki Królewskie, na przykładzie warsztatów interdyscyplinarnych, a także wsparcie komunikacji werbalnej i niewerbalnej publiczności o szczególnych potrzebach.

"Bliżej sztuk" to także dostosowanie Starej Oranżerii i Starej Kordegardy do potrzeb dzieci i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, w spektrum, z zaburzeniami i w kryzysie psychologicznym oraz z niepełnosprawnością sensoryczną, a także zdobycie nowych kompetencji przez pracowników MŁK w obsłudze i organizacji wydarzeń dla powyższych grup.

Dostosowanie muzealnej oferty dla osób ze szczególnymi potrzebami odbędzie się w oparciu o ścieżkę 8 KROKÓW. Zakłada ona m.in. szkolenie kadry, wykorzystanie zasady "nic o nas bez nas", tj. aktywny udział osób ze szczególnymi potrzebami, likwidację barier w podróży do instytucji kultury oraz dostępną komunikację i promocję.

Efektem projektu "Bliżej sztuk" ma być m.in. nawiązanie współpracy ze środowiskiem osób ze szczególnymi potrzebami, nowa oferta wydarzeń (minimalizująca możliwość postrzegania indywidualnego jako dyskryminującego), dostępność komunikacyjno-informacyjna (testy łatwe, tłumaczenia PJM, piktogramy itp.), wyposażanie Starej Oranżerii i Starej Kordegardy pod kątem osób ze szczególnymi potrzebami (m.in. pokój wyciszenia), wprowadzenie "cichych godzin zwiedzania".

Projekt "Bliżej sztuk" finansowany jest z programu "Kultura bez barier" ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

"Muzeum Dostępne"

Łazienki Królewskie jako jedna z pierwszych instytucji kultury w Polsce rozpoczęła w 2013 r. realizację programu "Muzeum Dostępne". To kompleksowy projekt, którego celem jest otwarcie Łazienek Królewskich dla wszystkich gości poprzez dostosowanie oferty edukacyjno­-kulturalnej do różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem osób o indywidualnych potrzebach.

Program powstał z myślą o tych, którzy czasowo lub na stałe mają utrudniony dostęp do kultury. Są to m.in. osoby z niepełnosprawnością ru­chu, wzroku i słuchu, w spektrum autyzmu czy w kryzysie psychicznym. "Muzeum Dostępne" służy również grupom, które ze względu na wiek i uwarunkowania zdrowotne potrzebują indywidualnego podejścia podczas planowania wizyty w instytucji kultury.

Ważnym aspektem projektu jest zapewnienie dostępności muzealnej oferty, m.in. dzięki tłumaczeniom na Polski Język Migowy (PJM), audiodeskrypcji, materiałom dotykowym oraz tyflografikom. "Muzeum Dostępne" to również organizacja spotkań, spacerów i warsztatów w przestrzeniach pozbawionych barier architektonicznych i przyjaznych sensorycznie.

"Muzeum Dostępne" tworzą doświadczeni edukatorzy, a także pracownicy Działu Obsługi Publiczności, przeszkoleni z profesjonalnej obsługi zwiedzających z niepełnosprawnościami ruchu, wzroku, słuchu oraz intelektualnymi, a także osób w spektrum autyzmu i w kryzysie psychicznym.