Uczniów przygotowujących się do matury z biologii oraz wszystkich zainteresowanych proponowanym przez nas tematami zapraszamy na spotkania online, podczas których powtórzymy wybrane zagadnienia egzaminacyjne i poszerzymy wiedzę o treści pozwalające zrozumieć funkcjonowanie przyrody.

Zajęcia odbędą się w przestrzeni wirtualnej (platforma Zoom); link zostanie przesłany na adres e-mail, który został użyty do dokonania rezerwacji i opłaty. Wstęp: 9 zł / pojedyncze zajęcia; bilety do nabycia za pośrednictwem strony e-wejściówki (dostępne do 23 kwietnia do godz. 22.00).

Poszczególne spotkania można rezerwować także dla grup zorganizowanych (klas) w dogodnym dla uczestników terminie. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: (+48) 518 684 215 lub mailowy: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl

Zajęcia prowadzi Radosław Pomagalski z Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa.

TEMATY ZAJĘĆ:

26 kwietnia 2021 r., godz. 16.00-17.00
"W królestwie grzybów"

Uczestnicy spotkania poznają budowę wybranych grzybów i ich znaczenie dla ekosystemu. Dowiedzą się, czy są one bliżej spokrewnione z roślinami, czy ze zwierzętami, i czym różni się komórka grzyba od komórki zwierzęcej oraz roślinnej. Usłyszą o tym, jak grzyby się odżywiają i rozmnażają. Będą potrafili wyjaśnić, co to jest mikoryza, grzybnia i owocnik grzyba. Nauczą się, rozróżniać najpospolitsze jadalne i trujące gatunki grzybów.

Realizowane wymagania egzaminacyjne:

 • zdający wymienia cechy umożliwiające zaklasyfikowanie organizmu do grzybów oraz identyfikuje nieznany organizm jako przedstawiciela grzybów na podstawie obecności tych cech;
 • wskazuje miejsca występowania grzybów;
 • wykazuje, na wybranym przykładzie, że symbioza (mutualizm) jest wzajemnie korzystna dla obu partnerów;
 • rozróżnia producentów, konsumentów i destruentów oraz przedstawia ich rolę w obiegu materii i przepływie energii przez ekosystem;
 • podaje podstawowe cechy grzybów odróżniające je od innych organizmów;
 • wymienia cechy grzybów, które są przystosowaniem do heterotroficznego trybu życia w środowisku lądowym;
 • przedstawia związki symbiotyczne, w które wchodzą grzyby (w tym mikoryzę);
 • określa rolę grzybów w przyrodzie, przede wszystkim jako destruentów materii organicznej;
 • przedstawia znaczenie biotechnologii tradycyjnej w życiu człowieka oraz podaje przykłady produktów uzyskiwanych je j metodami;
 • przedstawia podobieństwa i różnice między komórką roślinną, grzybową i zwierzęcą.

27 kwietnia 2021 r., godz. 16.00-17.00
"Ziemia - planeta owadów"

Owady są najliczniejszą grupą zwierząt żyjącą na naszej planecie i niezbędnym elementem niezliczonych ekosystemów. Są tak liczne, że w porównaniu z nimi wszystkie kręgowce, do których należą także ludzie, wydają się niewiele znaczącym elementem biosfery. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, co to są owady, jakie są przyczyny ich sukcesu ewolucyjnego, jak są zbudowane, a także czym różnią się od innych stawonogów i od kręgowców.

Realizowane wymagania egzaminacyjne:

 • zdający  rozróżnia skorupiaki, pajęczaki i owady oraz porównuje środowiska życia, budowę i czynności życiowe tych grup;
 • porównuje przeobrażenie zupełne i niezupełne owadów;
 • wymienia wspólne cechy stawonogów, podkreślając te, które zadecydowały o sukcesie ewolucyjnym tej grupy zwierząt.

28 kwietnia 2021 r., godz. 14.30-15.30
"Ptaki - latające kręgowce"

Ptaki są jedną z najważniejszych gromad kręgowców. Występują w każdym środowisku i żywią się różnorodnym pokarmem. Są jedyną wciąż żyjącą grupą dinozaurów. Jedną z przyczyn sukcesu ewolucyjnego ptaków jest zdolność do lotu. Na zajęciach poznamy cechy budowy ptaków, które umożliwiają im latanie. Poznamy też modyfikacje budowy dziobów ptaków, wpływające na zajmowane przez nie nisze ekologiczne, oraz strategie rozrodu. Dowiemy się też, w jakim celu ptaki śpiewają i po co migrują.

28 kwietnia 2021 r., godz. 16.00-17.00
"Dlaczego ssaki opanowały ziemię"

Ssaki są bardzo ważnym elementem fauny. Należy do nich większość współczesnych dużych zwierząt, niezliczone gatunki małych gryzoni, a także ludzie. Ssaki żyją w każdym możliwym środowisku, od lasów równikowych po biegun północny, od pustyń po oceany. Żywią się bardzo zróżnicowanym pokarmem i poruszają się na wszelkie możliwe sposoby, tj. biegają, pływają i latają. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jak powstały ssaki, poznają ich charakterystyczne cechy i modyfikacje budowy ich ciał, które pozwoliły tym zwierzętom zająć tak różnorodne nisze ekologiczne.

Realizowane wymagania egzaminacyjne (dla zajęć o ptakach i ssakach):

 • zdający wymienia cechy charakterystyczne ptaków i ssaków w powiązaniu ze środowiskiem i trybem życia;
 • na podstawie charakterystycznych cech zalicza kręgowce do ssaków oraz ptaków, a ssaki odpowiednio do stekowców, torbaczy lub łożyskowców.

29 kwietnia 2021 r., godz. 16.00-17.00
"Jak działa ewolucja?"

Ewolucja jest najważniejszym biologicznym procesem, bez poznania którego nie jesteśmy w stanie zrozumieć, jak funkcjonuje przyroda. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, w jaki sposób działa ewolucja i co pozwoliło naukowcom pojąć jej zasady. Zobaczą też, jak funkcjonuje dobór naturalny i jakie mogą być jego rodzaje. Poznają ponadto podstawy genetyki i dowiedzą się, jaki wpływ na ewolucję mają mutacje. Będą również mieli okazję zobaczyć na własne oczy działanie ewolucji.

Realizowane wymagania egzaminacyjne:

 • zdający wyjaśnia pojęcie ewolucji organizmów i przedstawia źródła wiedzy o jej przebiegu;
 • objaśnia na odpowiednich przykładach, na czym polega dobór naturalny i sztuczny, oraz podaje różnice między nimi;
 • wyjaśnia, na czym polega biologiczna definicja gatunku
 • przedstawia mechanizm powstawania gatunków wskutek izolacji geograficznej;
 • wyjaśnia różnicę między specjacją allopatryczną a sympatryczną;
 • przedstawia rolę czynników zewnętrznych w przebiegu ewolucji
 • opisuje warunki, w jakich zachodzi radiacja adaptacyjna oraz ewolucja zbieżna; podaje przykłady konwergencji i dywergencji;
 • wyjaśnia i stosuje podstawowe pojęcia genetyki klasycznej. 

30 kwietnia godz. 16.00-17.00
"Czym naprawdę jest ekologia?"

Ekologia wydaje się być dzisiaj najmodniejszą z nauk. Wiele produktów reklamuje się jako ekologiczne. Także obrońcy zwierząt nazywają siebie ekologami, choć zdarza się, że ich działania przynoszą środowisku naturalnemu więcej szkody niż pożytku. W rzeczywistości ekologia jest nauką badającą zależności pomiędzy poszczególnymi organizmami żywymi, a także pomiędzy nimi a środowiskiem, w jakim żyją. Pozwala nam zrozumieć, w jaki sposób ustala się równowaga w przyrodzie. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję zrozumieć podstawy ekologii i poznać pojęcia związane z tą dziedziną wiedzy.

Realizowane wymagania egzaminacyjne:

 • zdający opisuje różnorodność biologiczną na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemowym;
 • wskazuje przyczyny spadku różnorodności genetycznej, wymierania gatunków, zanikania siedlisk i ekosystemów;
 • przedstawia podstawowe motywy ochrony przyrody (egzystencjalne, ekonomiczne, etyczne i estetyczne);
 • objaśnia wpływ współczesne go rolnictwa na różnorodność biologiczną (ciągle malejąca liczba gatunków uprawnych przy rosnącym areale upraw, spadek różnorodności genetycznej upraw);
 • podaje przykłady kilku gatunków, które są zagrożone lub wyginęły wskutek nadmiernej eksploatacji ich populacji;
 • wymienia przykłady kilku gatunków, które udało się restytuować w środowisku;
 • przedstawia różnicę między ochroną bierną a czynną, przedstawia prawne formy ochrony przyrody w Polsce oraz podaje przykłady roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową;
 • uzasadnia konieczność międzynarodowej współpracy w celu zapobiegania zagrożeniom przyrody, podaje przykłady takiej współpracy (np. CITE S, "Natura 2000", Agenda 21).;
 • przedstawia i wyjaśnia zależności między organizmem a środowiskiem, wskazuje źródła różnorodności biologicznej i jej reprezentację na poziomie genetycznym, gatunkowym i ekosystemów;
 • interpretuje różnorodność organizmów na Ziemi jako efekt ewolucji biologicznej;
 • przedstawia podstawowe elementy niszy ekologicznej organizmu, rozróżniając zakres tolerancji organizmu względem warunków (czynników) środowiska oraz zbiór niezbędnych mu zasobów;
 • określa środowisko życia organizmu, mając podany jego zakres tolerancji na określone czynniki (np. temperaturę, wilgotność, stężenie tlenków siarki w powietrzu);
 • przedstawia rolę organizmów o wąskim zakresie tolerancji na czynniki środowiska w monitorowaniu jego zmian, zwłaszcza powodowanych przez działalność człowieka, podaje przykłady takich organizmów wskaźnikowych.

Radosław Pomagalski - z wykształcenia i zamiłowania przyrodnik. Studiował biologię w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz na Uniwersytecie Warszawskim. Od czasów studenckich prowadzi lekcje muzealne i warsztaty przyrodnicze w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa. Przyroda to nie tylko jego praca, lecz także hobby, co sprawia, że część jego mieszkania zajmują akwaria i terraria z różnymi gatunkami zwierząt (uczestnicy zajęć online mają okazję posłuchać hodowanych przez przyrodnika papug).