Zapraszamy nauczycieli przedmiotów humanistycznych, zwłaszcza ze szkół ponadpodstawowych, do udziału w interdyscyplinarnych seminariach szkoleniowych.

Spotkania, organizowane online za pomocą programu umożliwiającego komunikację zdalną, potraktujemy - na wzór XVIII-wiecznego salonu - jako formę wymiany myśli i doświadczeń. Uczestnicy będą mieli okazję do dyskusji na temat historii i kultury, zwłaszcza nowożytnej, oraz zastanowienia się, w jaki sposób omawianą problematykę można wykorzystać w praktyce szkolnej i w jakim zakresie edukacja muzealna może być pomocna w edukacji formalnej.

Spotkania są bezpłatne, obowiązują zapisy: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń), w zgłoszeniu należy podać informację o nauczanym przedmiocie i typie szkoły. Link do zajęć zostanie przesłany na adres e-mail podany podczas rejestracji. Osoby zainteresowane otrzymaniem zaświadczenia o udziale w seminarium prosimy o kontakt pod adresem: k.frejlich@lazienki-krolewskie.pl.

Seminaria zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu "Kultura Dostępna".

TERMINY I TEMATY SPOTKAŃ

28 listopada 2020 r., godz. 11.00-13.30
"Stanisław Żółkiewski - buława i pióro"
Spotkanie dla nauczycieli historii, języka polskiego, filozofii i przedmiotów pokrewnych
Hetman Stanisław Żółkiewski wybrany został przez Sejm na jednego z patronów roku 2020. Znany głównie jako wybitny dowódca wojskowy, był również aktywnym uczestnikiem życia politycznego Rzeczypospolitej oraz pisarzem, autorem m.in. słynnego "Początku i progresu wojny moskiewskiej". W pierwszej części spotkania uczestnicy zajęć przyjrzą się biografii zwycięzcy spod Kłuszyna. Dowiedzą się, z jakiego rodu pochodził i jak przebiegała jego kariera wojskowa oraz polityczna. Zastanowią się również nad rolą Żółkiewskiego w kampaniach wojennych oraz spróbują scharakteryzować jego poglądy na temat polityki wewnętrznej i zagranicznej Rzeczypospolitej. Porozmawiają ponadto o znaczeniu postaci hetmana w pamięci zbiorowej.

Druga część spotkania poświęcona będzie lekturze mniej znanego utworu Żółkiewskiego "Pobudki do cnoty", stanowiącej interesujący przykład recepcji historii starożytnej dla potrzeb XVII-wiecznej propagandy militarnej. Omówione zostaną konteksty historyczne i filozoficzne dzieła.

Prowadzenie: dr Maciej Pieńkowski, dr Kamil Frejlich.

5 grudnia 2020 r., godz. 11.00-12.30
"Łazienki Królewskie jako materiał źródłowy"
Spotkanie dla nauczycieli historii, historii sztuki i przedmiotów pokrewnych
Podczas seminarium historia, obiekty i kolekcje Łazienek Królewskich zostaną potraktowane jako materiał źródłowy do pracy z uczniami. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję zastanowić się, w jaki sposób - na przykładzie rezydencji ostatniego władcy Rzeczypospolitej - można realizować wymagane podstawą programową treści z zakresu poszczególnych epok, odnoszące się do różnych, wzajemnie powiązanych dziedzin życia społecznego. Przedmiotem refleksji będą materiały pisane i ikonograficzne oraz dzieła sztuki, traktowane jako źródła historyczne. Spróbujemy wspólnie odczytać ich znaczenie i przyjrzymy się kontekstom, w jakich powstawały i funkcjonowały oraz w jaki sposób mogą posłużyć współczesnej dydaktyce.

Prowadzenie: dr Kamil Frejlich.


Dr Kamil Frejlich (Dział Edukacji Muzealnej MŁK) - historyk, specjalista w zakresie historii nowożytnej. Autor artykułów opublikowanych m.in. w "Przeglądzie Historycznym" i "Lietuvos istorijos studijos" oraz biogramów w "Polskim słowniku biograficznym", współautor pracy "Egzamin maturalny. Historia. Poziom rozszerzony. Zbiór zadań. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli" (Warszawa 2015). Pracował jako nauczyciel oraz ekspert Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Dr Maciej Pieńkowski - doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, specjalizuje się w dziejach nowożytnych i wojnie polsko-sowieckiej. Autor artykułów i recenzji opublikowanych m.in. w "Almanachu Warszawy", "Czasopiśmie Prawno-Historycznym", "Klio", "Studiach nad staropolską sztuką wojenną", "Mówią Wieki". Współpracownik Fundacji Zakłady Kórnickie. Historyk Sekcji Badań nad Wojskiem do 1945 r. w Wojskowym Biurze Historycznym im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie.