Nauczycieli przedszkolnych, edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VIII i szkół ponadpodstawowych, a także rodziców z edukacji domowej zapraszamy na spotkania online, poświęcone edukacji muzealnej. W ich trakcie będą mogli Państwo przedstawić swoje potrzeby i oczekiwania wobec oferowanych przez nas zajęć.

Łazienki Królewskie to niezwykła przestrzeń dla rozwoju człowieka. Zależy nam, by każda wizyta w Muzeum dawała poczucie wartościowo spędzonego czasu i była ciekawym, angażującym doświadczeniem oraz okazją do spotkania, rozmowy i budowania relacji. Nasze lekcje muzealne to autorskie zajęcia wykwalifikowanych edukatorów, prowadzone metodami warsztatowymi. Aby móc w pełni wykorzystać potencjał łazienkowskiej historii, architektury, kolekcji sztuki i ogrodów, chcemy poznać Państwa potrzeby i oczekiwania względem edukacji muzealnej. Dzięki temu będziemy mogli udoskonalić naszą ofertę, jeszcze lepiej dopasowując ją do odbiorców, jakimi są grupy przedszkolne, klasy szkolne oraz uczniowie korzystający z edukacji domowej.

Swoje opinie i uwagi będą Państwo mogli przedstawić na spotkaniach online z zespołem Działu Edukacji Łazienek Królewskich. Każde z nich zostanie dostosowane do konkretnej grupy i będzie podzielone na trzy części:
1. Wstęp, zapoznanie;
2. Pokazowa lekcja dla uczestników z edukatorem muzealnym;
3. Część badawcza - rozmowy mające na celu określenie potrzeb odbiorców.

Spotkania są bezpłatne, obowiązują zapisy: rezerwacje@lazienki-krolewskie.pl lub (+48) 22 50 60 183 (liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń), w zgłoszeniu należy podać informację o nauczanym przedmiocie, typie szkoły oraz klasie/etapie wiekowym uczniów.

Przed spotkaniem należy wypełnić krótką ankietę, której wyniki będą punktem wyjścia do naszych rozmów. Ankieta zostanie wysłana Państwu drogą mailową po rejestracji; podobnie jak link do spotkań, odbywających się na platformie Zoom.

Przedszkola oraz klasy I-III 
23 marca 2021 r., godz. 17.00

Wiek przedszkolny oraz wczesnoszkolny to niezwykle istotny etap edukacyjny w życiu każdego człowieka. To wtedy następuje szybki rozwój fizyczny i psychiczny dzieci, a ich bardzo duża ciekawość świata daje nam możliwość korzystania z metod edukacyjnych, które nie sprawdzą się w późniejszych etapach. Nauka poprzez zabawę i angażowanie wszystkich zmysłów jest niezwykle ważna dla kształtowania młodego człowieka. Na spotkaniu, na które zapraszamy nauczycieli grup przedszkolnych i nauczania początkowego, przeanalizujemy potrzeby przedszkolaków oraz uczniów klas I-III, co pozwoli nam lepiej wykorzystać potencjał muzeum w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Temat pokazowej lekcji muzealnej: "Królewskie ptaki".

Klasy IV-VIII i szkoły ponadpodstawowe
24 marca 2021 r., godz. 17.00

Najważniejszą zmianą, jaka następuje po zakończeniu edukacji wczesnoszkolnej, jest zastąpienie nauczania zintegrowanego podziałem na konkretne przedmioty. Dla każdego z nich przewidziane są określone cele i treści, które służą realizacji wspólnego założenia, jakim jest kształtowanie kluczowych kompetencji. Edukacja muzealna, która z jednej strony nawiązuje do problematyki omawianej w szkole, a z drugiej nie jest ograniczona podziałem na poszczególne dyscypliny, może stanowić ważne narzędzie wspomagające naukę w klasach IV-VIII szkół podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych. Podczas spotkania z nauczycielami różnych przedmiotów (humanistycznych, przyrodniczych, artystycznych) wysłuchamy ich opinii i wspólnie zastanowimy się nad rozwiązaniami, dzięki którym nasza oferta mogłaby w jeszcze większym stopniu odpowiadać zarówno na ich potrzeby, jak i uczniów. Temat pokazowej lekcji muzealnej: "Obiady czwartkowe, czyli zabawy przyjemne i pożyteczne".

Edukacja domowa
25 marca 2021 r., godz. 17.00

Wychodząc naprzeciw nowym możliwościom i formom kształcenia, chcielibyśmy bliżej poznać i zrozumieć potrzeby dzieci w edukacji domowej. Uczestnicy takich zajęć, zróżnicowani wiekowo i często prezentujący wysoki poziom wiedzy, motywują nas do opracowywania innowacyjnej oferty lekcji muzealnych przy jednoczesnej realizacji podstawy programowej. Równie ważne, jak ich potrzeby, są dla nas wskazówki rodziców, co do roli muzeum w kształceniu ich dzieci. Temat pokazowej lekcji muzealnej: "Obyczajowość dworu królewskiego".

Pokazowe lekcje muzealne

Królewskie ptaki

Słowa klucze: ptaki, pióra, śpiewy, gniazda, dymorfizm, lotki, sterówki.

W ogrodach Łazienek Królewskich żyje wiele gatunków ptaków. Ich niezwykłą różnorodność przedstawią nam edukatorzy przyrodnicy. Dowiemy się, które ptaki są najlepszymi lotnikami, do czego służą im pióra i jakie mają dzioby. Nauczymy się rozróżniać gatunki po ubarwieniu i śpiewie. Zajrzymy również w głąb ptasiego jaja, aby poznać niezwykle skomplikowany sposób rozmnażania się tych zwierząt.

Obiady czwartkowe, czyli zabawy przyjemne i pożyteczne

Słowa klucze: mecenat, oświecenie, klasycyzm, obiady czwartkowe.

Naruszewicz, Trembecki, Czartoryski, Krasicki, Bohomolec to tylko niektórzy goście słynnych "uczonych obiadów". Organizowane na wzór paryskich salonów spotkania były okazją do wymiany myśli, poglądów, zaimponowania wiedzą i zdolnościami. A wszystko to przy stole zastawionym potrawami autorstwa nadwornego kucharza, Paula Tremo. Klimat obiadów czwartkowych zainspiruje nas do dyskusji i twórczych działań.

Obyczajowość dworu królewskiego

Słowa klucze: etykieta, ceremoniał, dwór królewski, savoir vivre.

Jakie reguły zachowania obowiązywały na dworze króla Stanisława Augusta? Czy łatwo było się ich nauczyć? Podczas zajęć poznamy zasady ceremoniału dworskiego i spróbujemy odnaleźć jego współczesne echa. Dowiemy się, czy w życiu codziennym również obowiązuje kodeks dobrego zachowania i kiedy należy go przestrzegać.


Spotkania poprowadzą pracownicy Działu Edukacji:

Dr Kamil Frejlich - historyk nowożytnik, koordynuje programy do wystaw czasowych oraz zajmuje się programami dla nauczycieli.

Olga Michalik - historyk sztuki, muzeolog, koordynuje program Muzeum Dostępne oraz działania artystyczne w królewskiej formierni.

Paulina Organiściak-Kwiatkowska - biolog, przyrodnik, koordynuje programy dla szkół i przedszkoli oraz zajmuje się zajęciami przyrodniczymi dla wszystkich grup wiekowych.

Agata Pietrzyk-Sławińska - kulturoznawca, animator muzealny, pedagog teatru, trenerka umiejętności psychospołecznych, kierownik Działu Edukacji w Łazienkach Królewskich.

Ewa Zagawa - absolwentka wydziału Nauk o Zwierzętach, koordynuje program Centrum Edukacji Ekologicznej.

Pokazowe lekcje muzealne poprowadzą edukatorzy Działu Edukacji:

Dorota Stelmaszczyk-Szwed - graficzka, ilustratorka, malarka, prowadzi zajęcia edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym dla grup o specjalnych potrzebach.

Lidia Sternik-Stempkowska - biolog, przyrodnik, edukatorka przyrodnicza przedszkoli, szkół i rodzin. Jej pasją są żubry i ochrona zwierząt.

Ludmiła Waślicka - historyk, oligofrenopedagog, edukatorka muzealna, prowadzi zajęcia dla wszystkich etapów wiekowych.