Zapraszamy na konferencję naukową, poświęconą Stanisławowi Herakliuszowi Lubomirskiemu, politykowi, pisarzowi, poecie i mecenasowi sztuki.

Wydarzenie ma charakter interdyscyplinarny i łączy perspektywy trzech dziedzin: historii, historii literatury i historii sztuki. Tak szeroko zakrojony zakres jest niezbędny w przypadku postaci Stanisława Herakliusza Lubomirskiego (1641-1702), który był związany z wieloma aspektami dziejów Polski: polityką krajową i międzynarodową, historią oręża, literaturą i filozofią oraz architekturą. S.H. Lubomirski stanowił rzadki w przedrozbiorowej Polsce przykład jednostki, która udanie łączyła zaangażowanie w życie polityczne z działalnością literacką, dzięki czemu przylgnęło do niego określenie "polski Salomon".

PROGRAM KONFERENCJI

10.30-10.40 - Otwarcie konferencji, dr Marianna Otmianowska, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
10.40­-11.00 - "Między historią akademicką a historią publiczną. Jak powstawała wystawa o Stanisławie Herakliuszu Lubomirskim", dr Kamil Frejlich, dr Piotr Skowroński (Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie)
11.00-11.20 - "Początki działalności politycznej Stanisława Herakliusza Lubomirskiego", prof. dr hab. Mirosław Nagielski (Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego)
11.20-11.40 - "Stanisław Herakliusz Lubomirski jako marszałek wielki koronny", dr Krzysztof Wiśniewski (Instytut Historii Akademii Piotrkowskiej)
11.40­-12.00 - "Działalność wojskowa Stanisława Herakliusza Lubomirskiego", dr Zbigniew Hundert (Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, Wydział Historii Uniwersytetu Warszawskiego)
12.00-12.30 - Dyskusja
12.30-13.30 - Przerwa
13.30­-13.50 - "Stanisław Herakliusz Lubomirski - literacki autoportret pana na Ujazdowie", dr hab. Estera Lasocińska, prof. IBL PAN (Instytut Badań Literackich PAN)
13.50-14.10 - "De vanitate consiliorum Stanisława Herakliusza Lubomirskiego - ostatnie dzieło marszałka wielkiego koronnego", prof. dr hab. Mieczysław Mejor (Instytut Badań Literackich PAN)
14.10-14.30 - "Sztuka sceptycznego myślenia według Stanisława Herakliusza Lubomirskiego", dr Anna Kołos (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa - Państwowy Instytut Badawczy)
14.30-14.55 - Dyskusja
14.55-15.10 - Przerwa
15.10­-15.30 - "Verso i na marginesie. Anonimowe szkice na projektach Tylmana van Gameren jako przyczynek do relacji pomiędzy mecenasem i architektem", Przemysław Wątroba (Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie)
15.30-15.50 - "Te mają ludzie z natury attrybuta, że się w smakach różnych kochają. Lubomirscy od kuchni", dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK (Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)
15.50-16.10 - Dyskusja
16.10 - Zamknięcie obrad

Moderacja: dr Jarosław Pietrzak (Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie).

Konferencja odbywa się w ramach programu do wystawy czasowej "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego".

Komitet organizacyjny konferencji: dr Kamil Frejlich, kierownik Działu Badań Naukowych Muzeum Łazienki Królewskie; dr Małgorzata Grąbczewska, zastępca dyrektora ds. muzealnych Muzeum Łazienki Królewskie; dr Marianna Otmianowska, dyrektor Muzeum Łazienki Królewskie; dr Jarosław Pietrzak, adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie; dr Piotr Skowroński, kierownik Działu Sztuki Muzeum Łazienki Królewskie.

W kwestii zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami prosimy o  kontakt pod adresem e-mail: k.frejlich@lazienki-krolewskie.pl lub telefoniczny (można wysłać SMS): (+48) 518 715 815.


dr hab. Jarosław Dumanowski, prof. UMK - dyrektor Centrum Dziedzictwa Kulinarnego na UMK w Toruniu, pomysłodawca i redaktor serii "Monumenta Poloniae Culinaria" wydawanej przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie (do tej pory ukazało się dziewięć tomów staropolskich książek kucharskich, traktatów dietetycznych i innych tekstów żywieniowych sprzed końca XVIII w.). Specjalizuje się w historii jedzenia, historii kultury materialnej i dziejach kontaktów polsko-francuskich w epoce nowożytnej. 

dr Kamil Frejlich - kierownik Działu Badań Naukowych Muzeum Łazienki Królewskie, współkurator wystawy "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego”; historyk specjalizujący się w dziejach nowożytnej Rzeczypospolitej, autor m.in. prac "Pod przysądem horodnictwa wileńskiego. O jurydyce i jej mieszkańcach w XVII wieku" (Toruń 2022) i "Testamenty w księgach miejskich wileńskich z XVI i XVII wieku. Katalog" (Warszawa 2017) oraz biogramów w "Polskim Słowniku Biograficznym".

dr Anna Kołos - tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa uzyskała na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2015 roku na podstawie rozprawy "Sceptycyzm w literaturze polskiego baroku". Autorka książek "Sceptycyzm w kulturze intelektualnego polskiego baroku. Literatura, filozofia, religia" (Poznań 2023) oraz "Fides quaerens intellectum. Wiara i rozum w barokowym konceptyzmie Macieja Kazimierza Sarbiewskiego i Stanisława Herakliusza Lubomirskiego" (Lublin 2013).

dr hab. Estera Lasocińska, prof. IBL PAN - bada związki filozofii i literatury w renesansie i baroku, autorka artykułów, rozpraw i dwóch monografii: "Cnota sama z mądrością jest naszym żywotem. Stoickie pojęcie cnoty w poezji polskiej XVII wieku" (Warszawa 2003); "Epikurejska idea szczęścia w literaturze polskiej renesansu i baroku. Od Kallimacha do Potockiego" (Warszawa 2014). Współautorka edycji krytycznej: A. M. Fredro, "Monita politico-moralia. Przestrogi polityczno-obyczajowe" (Warszawa 1999).

prof. dr hab. Mieczysław Mejor - kierownik Pracowni Literatury Średniowiecza Instytutu Badań Literackich PAN, filolog klasyczny, historyk literatury dawnej, wydawca. Zajmuje się literaturą staropolską, zarówno tworzoną w języku łacińskim, jak i polskim. Autor i wydawca tekstów m.in.: S. F. Klonowic, "Roxolania. Roksolania, czyli Ziemie Czerwonej Rusi" (Warszawa 1996), S. F. Klonowic, "Hebdomas, to jest siedm tegodniowych piosnek" (Warszawa 2011), S. H. Lubomirski, "Adverbia moralia" (Warszawa 1995).

prof. dr hab. Mirosław Nagielski - profesor w Zakładzie Historii Nowożytnej Wydziału Historii UW. Interesuje się  dziejami wojen i wojskowości staropolskiej epoki nowożytnej, Kozaczyzną zaporoską XVI-XVII wieku oraz dziejami parlamentaryzmu w czasach Jana Kazimierza. Autor wielu pozycji książkowych (m.in. "Druga wojna domowa w Polsce. Z dziejów polityczno-wojskowych Rzeczypospolitej u schyłku panowania Jana Kazimierza Wazy", Warszawa 2011), edycji źródłowych i kilkuset artykułów naukowych.

dr Jarosław Pietrzak - adiunkt w Katedrze Historii Nowożytnej Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu KEN w Krakowie. Autor pracy "Księżna dobrodziejka. Katarzyna z Sobieskich Radziwiłłowa (1634-1694) - życie i działalność" (Warszawa 2016) oraz artykułów naukowych opublikowanych m.in. w "Przeglądzie Historycznym" i "Zapiskach Historycznych". Członek rady naukowej czasopisma "Eastern European Review". Współpracownik Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Muzeum w Nieborowie i Arkadii.

dr Piotr Skowroński - kierownik Działu Sztuki Muzeum Łazienki Królewskie, współkurator wystawy "Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego", współpracownik Instytutu Historii PAN; redaktor naukowy publikacji "Stanisław August Poniatowski i Europa wieku świateł" Jeana Fabre'a (Warszawa 2022), "Królewskie diagnozy. Pisma polityczne Stanisława Augusta" (Warszawa 2019), publikował m.in. w "Kwartalniku Historycznym" i "Pamiętniku Teatralnym".

Przemysław Wątroba - historyk sztuki, kurator rysunku architektonicznego w Gabinecie Rycin BUW. Przedmiotem jego badań jest architektura i  rysunki architektoniczne  XVIII w. (szczególnie polskie z okresu panowania Stanisława Augusta). Autor katalogu rysunków Tylmana van Gameren oraz publikacji poświęconych architekturze polskiej, życiu i twórczości m.in. J. Kubickiego i S. G. Zugka, a także not i esejów w krajowych i zagranicznych katalogach wystaw oraz biogramów w słownikach artystów.

dr Krzysztof Wiśniewski - pracownik Instytutu Historii Akademii Piotrkowskiej, zajmuje się historią Rzeczypospolitej Obojga Narodów, szczególnie dziejami ustrojowymi państwa w XVI-XVII w. Autor wielu publikacji naukowych, m.in. monografii "Urząd marszałkowski koronny w bezkrólewiach XVII-XVIII wieku (1632-1736") (Warszawa 2015), prac popularnonaukowych i podręczników szkolnych.

dr Zbigniew Hundert - historyk, kustosz w Dziale Projektów Naukowych i Muzealnych Zamku Królewskiego w Warszawie - Muzeum oraz adiunkt badawczy na Wydziale Historii UW. Zajmuje się historią polityczną, wojskową i ekonomiczną Rzeczypospolitej w II połowie XVII w., z naciskiem na zagadnienia z zakresu historii wojskowości, a także związane z sejmikami województwa mazowieckiego oraz środowiskiem politycznym hetmana i króla Jana Sobieskiego. Autor dwóch monografii i ponad 100 innych publikacji.


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach zadania "Organizacja wystawy »Sztuka dobrego myślenia. Dziedzictwo Stanisława Herakliusza Lubomirskiego«".