Ignacego Krasickiego wizja kultury nowoczesnej - wykład (wideo)

Portret Ignacego Krasickiego, Per Krafft, Muzeum Narodowe w Warszawie

Należy do grona najwybitniejszych poetów polskiego Oświecenia, a zarazem najznakomitszych twórców literatury polskiej w ogóle. Ignacy Krasicki, bo o nim mowa, był bohaterem ostatniego wykładu z cyklu "Oświeceniowa republika marzeń", który odbył się 21 czerwca 2017 r. w Pałacu na Wyspie.

Trudno wy­obrazić sobie jakiekolwiek studium historyczne lub literackie poświęcone dziejom piśmiennictwa w epoce stanisławowskiej bez nawiązania do spuścizny Księcia Biskupa Warmińskiego. Jako autor "Bajek i przypowieści", "Satyr", "Monachomachii", "Mikołaja Doświadczyńskiego przypadków", "Pana Podstolego" sytuował się w centrum życia literackiego i kulturalnego swoich czasów. Współcześni uznali go za klasyka, jednak potomność uczyniła z niego poetę kojarzonego niemal wyłącznie z kanonem lektur szkolnych lub banalną formułą "uczyć, bawiąc".

Tymczasem Ignacy Krasicki był twórcą, którego dzieła - zarówno te najsłynniejsze, jak i te mniej znane lub słabiej zapamiętane - można dziś czytać jako swoisty projekt krytyki kulturalnej: rozpisany na wiele głosów i gatunków literackich, mistrzowski "traktat" o koniecz­ności przeobrażenia świadomości kulturalnej rodaków.

Podczas wykładu dr Jacek Głażewski zgłębił specyfikę tego zamierzenia, jego szczegółowe komponenty, wewnętrzne napięcia, potencjalne przeszkody, ale i nadzieje, które wiązały się z jego realizacją.

Jacek Głażewski - dr, historyk literatury, tłumacz. Zajmuje się literaturą i kulturą XVIII wieku, a także relacjami pomiędzy literaturą, polityką i historią. W ostatnich latach przedmiotem jego zainteresowań badawczych są europejska i amerykańska myśl polityczna XVIII wieku, pamiętniki epoki Oświecenia oraz dzieje wolnomularstwa. Opublikował książki: W żywiole tekstu. "Dworzanki" Jana Gawińskiego - próba lektury i interpretacji (2008) oraz Wariacje z powtórzeniami. Studia porównawcze z dziejów piśmiennictwa polskiego XVII wieku (2013). Obecnie pracuje nad mono­grafią pamiętników Jana Kilińskiego. Opracował teksty publicystyczne Bronisława Geremka: "Profesor to nie obelga". Alfabet Bronisława Geremka (2013) oraz Rozmowy polskie 1988-2008 (2015). Przetłumaczył i opracował książki: Siergieja I. Nikołajewa Od Kochanowskiego do Mickiewicza. Studia o historii polsko-rosyjskich związków literackich XVII-XIX wieku (2007), Władimira Britaniszski Rzeczpospolita poetów. Szkice i eseje (2010) oraz Dwa światy. Iwaszkiewicz i Miłosz (2016). Autor licznych artykułów i rozpraw publikowanych w czasopismach i w tomach zbiorowych. Członek redakcji pism "Barok. Historia - Literatura - Sztuka" i "Przegląd Filo­zoficzno-Literacki". Członek Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, Polskiego Towarzystwa Badańnad Wiekiem Osiemnastym, The Thomas Paine Society i Instytutu Sztuka Królewska w Polsce.

CYKL "OŚWIECENIOWA REPUBLIKA MARZEŃ"