Ochrona prawna graficznych znaków towarowych Muzeum

Pałac na Wyspie w otoczeniu drzew i wody, widoczny z lotu ptaka.
® Pałac na Wyspie, fot. Paweł Czarnecki

Na wniosek Muzeum Łazienki Królewskie znaki towarowe "Pałac na Wyspie" oraz "Stara Oranżeria" zostały objęte ochroną prawną. Oba są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej i posługiwanie się nimi jest uregulowane.

Rejestracja znaku towarowego na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy "Prawo własności przemysłowej" daje Muzeum Łazienki Królewskie wyłączność na używanie zarejestrowanych znaków "Pałac na Wyspie" oraz "Stara Oranżeria" w sposób zawodowy i zarobkowy. Ich ochrona prawna trwa do 24 listopada 2031 r.

Niezgodne z prawem posługiwanie się chronionym znakiem jest podstawą sankcji cywilnoprawnych i karnych, określonych w ustawach o "O zwalczaniu nieuczciwej konkurencji" i "Prawo własności przemysłowej". Muzeum żądać może zaniechania naruszania prawa, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej lub innego stosownego wynagrodzenia, należnego tytułem udzielenia zgody na korzystanie ze znaku towarowego.

Ochrona prawna znaków towarowych "Pałac na Wyspie" i "Stara Oranżeria" obejmuje m.in. takie towary i usługi, jak:
- Nagrane taśmy wideo, gry wideo, gry komputerowe, filmy, magnesy, etui na telefon, pendrive, opakowania CD;
- Znaczki pocztowe, pocztówki, zakładki do książek, notesy, zeszyty, plakietki, kalendarze, książki, katalogi, materiały piśmienne, prospekty, notatniki, komiksy, broszury, plany miast, drukowane foldery informacyjne, widokówki, fotografie, torebki do pakowania (koperty, woreczki) z papieru lub tworzyw sztucznych, papeterie, znaczki pamiątkowe, plakaty, teczki, banery, naklejki, pinsy, wydawnictwa;
- Kubki ceramiczne, kubki, figurki, statuetki, butelki na napoje, zastawa stołowa inna niż noże, widelce i łyżki;
- Puzzle, gry planszowe, przenośne gry komputerowe, zabawki;
- Reklama, spoty internetowe (informacyjne i promocyjne), reklama w prasie, reklama billboardowa, reklama za pośrednictwem sieci komputerowej, reklama korespondencyjna, reklamy radiowe, reklama, komputerowe bazy danych w zakresie historii i sztuki oraz wszelkich usług w tym zakresie, rozpowszechnianie ogłoszeń reklamowych, publikowanie tekstów reklamowych, sprzedaż (promocja) dla osób trzecich, reklama (rozpowszechnianie materiałów, ulotki, prospekty, druki, próbki);
- Dystrybucja i rozpowszechnianie materiałów reklamowych (ulotek, prospektów, materiałów drukowanych, próbek), tworzenie tekstów reklamowych i sponsorowanych, reklama informacyjna w zakresie historii i sztuki, reklama telewizyjna, organizacja wystaw reklamowych, fotokopiowanie, wystawy (organizacja) w celach handlowych lub reklamowych.

Obok wyżej wymienionych znaków towarowych używać można oznaczenia: ®.