"Stajnie Pegaza" - kolejny projekt ze środków UE w Łazienkach

Stajnie Kubickiego w Muzeum Łazienki Królewskie.
Fot. Paweł Czarnecki

Nowa przestrzeń wystawiennicza i edukacyjna z bogatą ofertą programową dla wszystkich zwiedzających, w tym osób z niepełnosprawnościami, to główne założenia projektu "Stajnie Pegaza", kolejnego przedsięwzięcia w Łazienkach Królewskich współfinansowanego ze środków UE, który przyczyni się do ochrony dziedzictwa kulturowego. W Stajniach Kubickiego trwają już prace renowacyjne.

Projekt "Stajnie Pegaza. Konserwacja i remont Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Adaptacja obiektu do potrzeb ekspozycyjnych i edukacyjnych wraz z wprowadzeniem rozwiązań efektywnych energetycznie" realizowany jest w ramach VIII osi priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020". Jego wartość wynosi 11 039 542,50 zł, w tym dofinansowanie z UE 7 105 906,98 zł.

Zabytek dla przyszłych pokoleń

Projekt obejmuje zaplanowane na lata 2019-2021 prace budowlane, remontowe i konserwatorskie w Stajniach Kubickiego, głównym i najcenniejszym obiekcie tzw. folwarku łazienkowskiego, w skład którego wchodzą obiekty (oprócz stajni m.in. wozownia, kuźnia i pralnia) historycznie związane z tradycją hippiczną i wojskową Łazienek Królewskich.

Odtworzona zostanie historyczna forma i układ Stajni Kubickiego, z przebudowaną częścią centralną i przywróconymi historycznymi wrotami. Projekt zakłada również zaadaptowanie skrzydła wschodniego i zachodniego do potrzeb wystawienniczych. Otwarta zostanie tam nowa ekspozycja stała, poświęcona rzemiosłu i technice, która obejmie m.in. tematykę hipologiczną z ekspozycją powozów.

Stajnie Kubickiego udostępnione zostaną wszystkim zwiedzającym dzięki niwelacji barier architektonicznych. W obiekcie wykonano już prace budowlane w celu zlikwidowania na parterze różnic w poziomach, tak by ułatwić poruszanie osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Teraz wykonywane są tam prace renowacyjne.

Ze względu na pogarszający się stan techniczny, przestarzałą infrastrukturę i brak dostosowania do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, Stajnie Kubickiego nie wykorzystywały w pełni swojego potencjału muzealnego. Dzięki realizacji projektu możliwe będzie zachowanie zabytku dla przyszłych pokoleń i stworzenie nowej przestrzeni wystawienniczej. Zgodnie z założeniami, bogaty program edukacyjno-kulturalny, towarzyszący ekspozycjom, przyczyniać się będzie do wyrównywania szans w dostępie do kultury, również w odniesieniu do grup defaworyzowanych.

Rewitalizacja Łazienek

"Stajnie Pegaza" to kolejny etap rewitalizacji Łazienek Królewskich. Proces, którego celem jest zachowanie dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, zaczął się w 2010 r. Od tego czasu, przy współfinansowaniu z Funduszy Europejskich, Funduszy Norweskich, środków MKiDN oraz NFOŚiGW, blask odzyskało kilka obiektów królewskiej rezydencji: Pałac na Wyspie, Stara Oranżeria, Pałac Myślewicki i Dawna Oberża, a ostatnio również Biały Dom i Wodozbiór. Prace konserwatorskie objęły również cenne kolekcje malarstwa, rzeźby i grafiki. Odnowiono także część historycznego ogrodu Muzeum.