Współpraca Łazienek Królewskich z łotewskimi muzeami

Muzeum Pałacu Rundāle, fot. Muzeum Pałacu Rundāle

Narodowe Muzeum Historii Łotwy oraz Muzeum Pałacu w Rundāle to kolejne międzynarodowe instytucje kultury, z którymi Muzeum Łazienki Królewskie nawiązało współpracę. Wspólnie realizowany projekt, dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, ma na celu rozwój stosunków polsko-łotewskich.

Projekt, w którym uczestniczy Muzeum Łazienki Królewskie, nosi nazwę "Wymiana doświadczeń i rozwój współpracy z łotewskimi muzeami: Narodowym Muzeum Historii Łotwy oraz Muzeum Pałacu Rundāle". Przedsięwzięcie zostało zainaugurowane w sierpniu 2021 r., uzyskując dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu "Kultura inspirująca". W zakresie działań organizacyjnych i promocyjnych wparcia udzielać będzie Ambasada RP na Łotwie.

Współpraca z łotewskimi muzeami to kolejna inicjatywa Muzeum Łazienki Królewskie, która służyć ma rozwojowi stosunków polsko-łotewskich. Wcześniej zorganizowana została wystawa plenerowa "'Między Warszawą a Rygą panowało zawsze pełne zrozumienie...' W 100-lecie relacji między Polską a Łotwą" oraz międzynarodowa konferencja naukowa "Polska - Łotwa", poświęcona relacjom dyplomatycznym i wojskowym między oboma krajami.

Przebieg współpracy z łotewskimi muzeami

Narodowe Muzeum Historii Łotwy w Rydze posiada bogate zbiory sztuki, rękodzieła i dokumentów od średniowiecza do współczesności, w tym obiektów związanych ze wspólną polsko-łotewską historią. Niedawno wybudowany został tam nowoczesny budynek magazynowo-biurowy, mieszczący również profesjonalne pracownie konserwatorskie. Współpraca z Narodowym Muzeum Historii Łotwy pozwoli zwiększyć kompetencje Muzeum Łazienki Królewskie w zakresie nowoczesnych metod zabezpieczania i konserwacji zbiorów. Kolejnym elementem wspólnych działań będzie organizacja wystawy czasowych, prezentujących w Łazienkach Królewskich najcenniejsze dzieła z kolekcji NMHŁ. Przedsięwzięcie to stanowi kontynuację serii wystaw czasowych w Łazienkach Królewskich, poświęconych dziedzictwu artystycznemu i historycznemu państw europejskich, mających silne związki z Polską.

Narodowe Muzeum Historii Łotwy w Rydze, fot. NMHŁ
Ekspozycja stała w Narodowym Muzeum Historii Łotwy, fot. NMHŁ
Ekspozycja stała w Narodowym Muzeum Historii Łotwy, fot. NMHŁ

Muzeum Pałacu Rundāle znajduje się w położonym 70 km od Rygi, jednym z najpiękniejszych pałaców Łotwy, do końca XVIII w. pełniącym funkcję letniej rezydencji księcia Kurlandii, lennika królów Rzeczypospolitej. Pamiątką politycznych i towarzyskich relacji między Rundāle i Łazienkami Królewskimi jest piękny portret księżnej kurlandzkiej, Anny Dorothei von Medem Biron (1761-1821), żony Petera von Birona, prezentowany w Galerii Obrazów w  Pałacu na Wyspie. Księżna została sportretowana przez Marcella Bacciarellego, nadwornego malarza Stanisława Augusta, podczas swego pobytu w Warszawie w sierpniu 1790 r. W 2018 r. Muzeum Pałacu Rundāle zorganizowało wystawę poświęconą tej niezwykłej kobiecie.

Ozdobą Pałacu Rundāle jest ogród francuski, któremu - podobnie jak architekturze i wnętrzom - konsekwentnie przywracano w ostatnich latach utraconą świetność. Współpraca między Muzeum Łazienki Królewskie i Muzeum Pałacu Rundāle opierać się będzie na doświadczeniach związanych z renowacją, rewitalizacją i zachowaniem zabytkowych obiektów i ogrodów, scalaniem kolekcji oraz wprowadzeniem nowych programów dla publiczności.

W ramach projektu zaplanowano serię pobytów pracowników Łazienek Królewskich w łotewskich muzeach oraz wizyty studyjne w Łazienkach Królewskich przedstawicieli Narodowego Muzeum Historii Łotwy oraz Muzeum Pałacu Rundāle. Będą to pobyty eksperckie połączone ze spotkaniami roboczymi.

Muzeum Pałacu Rundāle, fot. Muzeum Pałacu Rundāle
Muzeum Pałacu Rundāle, fot. Artis Jutus
Muzeum Pałacu Rundāle, fot. Ints Lusis
Muzeum Pałacu Rundāle, fot. Ints Lusis
Muzeum Pałacu Rundāle, fot. Ints Lusis

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU.