Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową poświęconą stosunkom polsko-saskim od końca XVII wieku do początku XIX wieku. 10 i 11 października 2019 r. w Pałacu na Wyspie wystąpią badacze z Polski, Niemiec i Litwy.

Konferencja organizowana jest przez Muzeum Łazienki Królewskie we współpracy z  Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz Niemieckim Instytutem Historycznym w Warszawie.

Dwudniowa dyskusja poświęcona stosunkom polsko-saskim stanowi wstęp do wystawy czasowej, opowiadającej o propagandowej roli sztuki na dworze Wettynów, która prezentowana będzie w Muzeum Łazienki Królewskie w połowie przyszłego roku. Historia rządów Augusta II i Augusta III wyrażona zostanie poprzez arcydzieła malarstwa, rzeźby, porcelany i jubilerstwa oraz medale - obiekty pochodzące ze zbiorów: Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Sächsisches Hauptstaatsarchiv Dresden, Zamku Królewskiego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, a także Zamku Królewskiego na Wawelu.

Podczas konferencji omówiony zostanie okres, którego początek wyznacza elekcja Augusta II na króla Polski, a datę końcową - upadek Księstwa Warszawskiego, którego władcą był elektor, a następnie król saski Fryderyk August. Znawcy XVIII w. przedstawią najnowszy stan badań nad historią polityczną i historią sztuki Saksonii oraz Rzeczypospolitej. Referaty wygłoszą badacze z Polski, Niemiec i Litwy. Dwudniowe spotkanie stanowić ma pole do dyskusji nad różnymi perspektywami badawczymi, a także ocenami epoki saskiej.

Konferencja odbywać się będzie w języku polskim i niemieckim. Uczestnikom zapewnione zostanie tłumaczenie symultaniczne.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji są godzinne opowieści o obrazach z Pokoju Bachusa w Pałacu na Wyspie pt. "Znane osobistości czasów saskich - postaci z portretów łazienkowskich". Start - 10 października 2019 r. o godz. 13.40 i 11 października 2019 r. o godz. 13.00. Prowadzenie: wolontariusze ze Studenckiego Klubu Międzyepokowych Badań Historycznych.

PROGRAM KONFERENCJI | WISSENSCHAFTLICHE TAGUNG

10 października 2019 r. | 10. Oktober 2019

10.00 - Otwarcie konferencji | Begrüßung und Einführung

Panel I | Sektion I

10.10 - Dr hab. Urszula Kosińska, Uniwersytet Warszawski | Universität Warschau
Stan badań nad epoką saską - główne kierunki i najważniejsze osiągnięcia |
Die "Sächsische Epoche" in Polen. Forschungsstand und Forschungsperspektiven

10.30 - Henrik Schwanitz, Instytut Historii i Etnologii Saskiej w Dreźnie | Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, Dresden
Badania biograficzne w obszarze unii polsko-saskiej. Możliwości i perspektywy związane z Biografią Saską | Biografische Forschung zur sächsisch-polnischen Union. Möglichkeiten und Perspektiven der Sächsischen Biographie

10.50 - Dr Gintautas Sliesoriūnas, Instytut Historii Litwy w Wilnie | Institut der Geschichte Litauens, Vilnius
Czasy saskie (1697-1763) z perspektywy historiografii litewskiej | "Sächsische Epoche" aus der Perspektive der litauischen Geschichtsschreibung

11.10 - Dyskusja | Diskussion

11.30-12.00 - Przerwa | Pause

Panel II | Sektion II

12.00 - Prof. dr hab. Bogusław Dybaś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu | Nikolaus-Kopernikus-Universität Thorn
Rola Inflant  i Kurlandii w polityce Augusta II | Livland und Kurland in der Politik Augusts II

12.20 - Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Wawer, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie | Das Königliche Łazienki Museum in Warschau
Umundurowanie wojska w czasach Augusta II | Uniformierung der Armee unter August II

12.40 - Prof. dr hab. Zofia Zielińska, Uniwersytet Warszawski | Universität Warschau
Próby reform za czasów Augusta III | Reformversuche unter August III

13.00 - Dr Tomasz Szwaciński, Warszawa | Warschau
Polityka Rosji wobec Rzeczypospolitej i Saksonii w I poł. XVIII w. | Russische Sachsen- und Polenpolitik in der ersten Hälfte des 18. Jhs.

13.20 - Dyskusja | Diskussion

13.40-14.40 - Przerwa | Pause

Panel III | Sektion III

14.40 - Prof. dr hab. Michael G. Müller, Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg
Rzeczpospolita, Rosja i Saksonia w II poł. XVIII wieku - konflikty interesów i walka o wpływy | Polen, Russland und Sachsen - Interessenkonflikte und der Kampf um Einfluss

15.00 - Dr Jacek Kordel, Uniwersytet Warszawski | Universität Warschau
Saski przewrót przymierzy 1778 r. | Sächsisches "renversement des alliances" (1778)

15.20 - Dr Frank Metasch, Instytut Historii i Etnologii Saskiej w Dreźnie | Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde, Dresden
Na drodze ku nowoczesności. Saska polityka monetarna w latach 1763-1815 | Auf dem Weg in die Moderne. Die sächsische Geldpolitik zwischen 1763 und 1815

15.40 - Dr hab. Jarosław Czubaty, prof. UW, Uniwersytet Warszawski | Universität Warschau
Wettyni i Księstwo Warszawskie | Die Wettiner und das Herzogtum Warschau

16.00 - Dyskusja | Diskussion

11 października 2019 r. | 11. Oktober 2019

10.00 - Otwarcie | Begrüßung

Panel I | Sektion I
10.10 - Prof. dr Dirk Syndram, Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie | Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Mecenat artystyczny na dworze Augusta II i Augusta III jako narzędzie władzy |
Künstlerisches Mäzenatentum Augusts II. und Augusts III. als Instrument der Macht

10.30 - Izabela Zychowicz, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie | Das Königliche Łazienki Museum in Warschau
Boski August - mitologia w służbie władzy | Göttlicher Augustus - Mythologie im Dienste der Macht

10.50 - Dyskusja | Diskussion

11.10-11.40 - Przerwa | Pause

Panel II | Sektion II

11.40 - Dr Julia Weber, Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie | Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Rola porcelany saskiej w polityce zagranicznej dworu drezdeńskiego w kontekście unii polsko-saskiej | Die Rolle des Porzellans in der Außenpolitik der Dresdner Hofes im Kontext der polnisch-sächsischen Personalunion

12.00 - Dr Rainer Grund, Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie | Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Histoire métallique. Ikonografia i symbolika medali z okresu panowania Wettynów w Polsce | Ikonographie und Symbolik der Medaillen aus der Regierungszeit der Kurfürsten von Sachsen als Könige von Polen

12.20 - Dr Ulrike Weinhold, Państwowe Zbiory Sztuki w Dreźnie | Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Srebrne zastawy stołowe jako narzędzia dworskiej reprezentacji na przykładzie zastawy koronacyjnej Augusta II z 1697 r. | Goldschmiedekunst als Mittel höfischer Repräsentation. Das Silberbuffet zur Krönung Augusts II. in Krakau 1697

12.40 - Dyskusja | Diskussion

13.10-14.00 - Przerwa | Pause

Panel III | Sektion III
    
14.00 - Dr hab. Szymon Paczkowski, Uniwersytet Warszawski | Universität Warschau
Muzycy i mecenat muzyczny marszałka Jakuba Henryka Flemminga | Musiker und musikalisches Mäzenatentum Jacob Heinrich von Flemmings     

14.20 - Prof. dr hab. Alina Żórawska-Witkowska, Uniwersytet Warszawski | Universität Warschau
Autopasticcia Johanna Adolfa Hassego dla warszawskiej Operalni Augusta III | Autopasticci von Johann Adolf Hasse für das Warschauer Opernhaus Augusts III

14.40 - Dyskusja | Diskussion

15.00-15.20 - Przerwa | Pause

Panel IV | Sektion IV

15.20 - Dr hab. Jakub Sito, prof. IS PAN, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk | Institut der Kunst der Polnischen Akademie der Wissenschaften
Architektura dworska w Warszawie w czasach panowania Augusta III i pytanie o jej modus | Die höfische Architektur in Warschau in der Zeit von August III und die Frage nach ihrem Modus

15.40 - Dr Peter Heinrich Jahn, Politechnika Drezdeńska | Technische Universität Dresden
Nowy początek w Warszawie. Plany Johanna Christopha Naumanna rozbudowy pałacu saskiego (ok.1715 ) | Neustart in Warschau: die Ausbauplanung von Johann Christoph Naumann für das Sächsische Palais (um 1715)

16.00 - Dr Tobias Knobelsdorf, Drezno | Dresden
Juliusa Heinricha Schwarza projekt czterowieżowego kościoła kopułowego w Polsce | Julius Heinrich Schwarzes Projekt für eine viertürmige Kuppelkirche "in Pohlen"

16.20 - Dyskusja i podsumowanie | Abschlussdiskussion