Lekcje przyrodnicze odbywają się od poniedziałku do piątku o godz. 9.00, 10.15, 11.30, 12.45 i 14.00. Opłata za zajęcia (60 min.) dla minimum 15 osób: 8 zł/osoba. Zapisy: RezerwacjeMLiJ@lazienki-krolewskie.pl lub 518 684 215. Na zajęcia należy się zgłaszać z numerem rezerwacji lekcji, który podany zostanie po ustaleniu terminu.

Wędrówki ptaków (sala "Ptaki")
Uczniowie poznają przyczyny ptasich wędrówek i utrwalą wiedzę o gatunkach wędrownych oraz niewędrownych. Dowiedzą się, gdzie ptaki migrują, i dlaczego czasami rezygnują z odlatywania do cieplejszych krajów. Poznają gatunki, które fruwają dobrze i słabo, a także te, które uczą się latania szybciej i dłużej. Korzystając z mapy świata, ustalą, w jaki sposób ptaki wybierają najbezpieczniejszą trasę wędrówki.

Ptaki Polski (sala "Ptaki")
Uczniowie, poznając niektóre gatunki żyjące w Polsce, dowiedzą się, jakie adaptacje umożliwiają ptakom latanie i jakie zwierzęta były ich przodkami. Zapoznają się z budową ptasich piór i ich układem na skrzydłach. Usłyszą, dlaczego samce ptaków są zazwyczaj kolorowe, a samice szare.

Zwierzęta różnych stref klimatycznych (sala "Oko w oko")
Uczniowie przekonają się, że wygląd zwierzęcia zależy od środowiska, w którym żyje. Poznają ssaki z trzech stref klimatycznych: okołorównikowej, umiarkowanej i okołobiegunowej. Będą starali się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób warunki klimatyczne wpływają na biologię żyjących na danym terenie zwierząt.

Zwierzęta wymarłe (sala "Ptaki")
Uczniowie dowiedzą się, jakie zwierzęta uważa się za wymarłe, do wyginięcia których z nich przyczynił się człowiek, a które wyginęły w sposób naturalny. Poznają sposób rekonstrukcji wyglądu wymarłych gatunków. Posłuchają ciekawostek o ptaku dodo, gołębiu wędrownym, tarpanie, turze, norce europejskiej i dropiu.

Zwierzęta ginące (sala "Oko w oko")
Uczniowie usłyszą o tym, jak człowiek stara się ratować ginące gatunki i jaka jest rola parków narodowych i ogrodów zoologicznych w tego typu działaniach. Będą wiedzieli, jakich pamiątek nie należy przywozić z zagranicy. Posłuchają ciekawostek o bizonie, tygrysie, nosorożcu, słoniu i wielorybie.

Zwierzęta uratowane (sala "Las")
Uczniowie dowiedzą się, w jaki sposób udało się uratować żubra, wilka, sokoła wędrownego, puchacza, żółwia i dropia. Poznają rolę, jaką pełnią ogrody zoologiczne w procesie reintrodukcji ginących gatunków. Będą mieć świadomość, że każda ingerencja w ekosystem, również mająca na celu ratowanie zagrożonych zwierząt, musi być przemyślana.

Synantropizacja, czyli cywilizowanie dzikości (sala "Las")
Młodzież pozna proces synantropizacji, jakiemu podlega coraz więcej dziko żyjących gatunków zwierząt. Uświadomi sobie, że działalność człowieka niesie za sobą poważne konsekwencje dla przyrody, a każda ingerencja w środowisko naturalne pociąga za sobą nieprzewidywalne skutki nie tylko dla zwierząt, lecz także dla ludzi.

Drzewa leśne i ich strategie przetrwania
Zajęcia odbywają się w ogrodach Muzeum Łazienki Królewskie i wymagają od uczestników aktywności ruchowej. Uczniowie poznają najważniejsze gatunki drzew rosnące w lasach i dowiedzą się, jak je rozróżniać. Po lekcji będą potrafili opowiedzieć o wymaganiach siedliskowych, wskażą gatunki, które rosną na tym samym terenie, a których naturalnie nie zobaczymy obok siebie. Dowiedzą się ponadto, w jaki sposób drzewa rozsiewają nasiona i zasiedlają nowe terytoria.

W królestwie grzybów (wrzesień - listopad)
Zajęcia prowadzone są w sali "Las". Uczniowie dowiedzą się, jak są zbudowane grzyby, jak się rozmnażają i odżywiają, czy mają płeć, w jaki sposób atakują inne organizmy i jak mogą z nimi współpracować. Usłyszą o mikoryzie i jej znaczeniu dla ekosystemu. Poznają polskie grzyby jadalne, trujące i chronione. Będą wiedzieli, dlaczego grzyby tworzą osobną jednostkę taksonomiczną, obok królestwa roślin i zwierząt.