Stajnie Pegaza. Konserwacja i remont Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

18 października 2017 r. Muzeum Łazienki Królewskie podpisało w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na dofinansowanie prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich w Stajniach Kubickiego.

Projekt "Stajnie Pegaza. Konserwacja i remont Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Adaptacja obiektu do potrzeb ekspozycyjnych i edukacyjnych wraz z wprowadzeniem rozwiązań efektywnych energetycznie" realizowany będzie w ramach VIII osi priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020". Jego wartość wynosi 11 039 542,50 zł, w tym dofinansowanie z UE 7 105 906,98 zł.

Projekt obejmuje zaplanowane na lata 2018-2020 prace budowlane, remontowe i konserwatorskie w Stajniach Kubickiego, głównym i najcenniejszym obiekcie tzw. folwarku łazienkowskiego, w skład którego wchodzą obiekty (obok stajni są to m.in. wozownia, kuźnia i pralnia) historycznie związane z tradycją hippiczną i wojskową Łazienek Królewskich. Odtworzona zostanie historyczna forma i układ Stajni Kubickiego, z przebudowaną częścią centralną i przywróconymi historycznymi wrotami. Projekt zakłada również zaadaptowanie skrzydła wschodniego do potrzeb wystawienniczych, a także otwarcie nowej ekspozycji stałej poświęconej rzemiosłu i technice, która obejmie m.in. tematykę hipologiczną z ekspozycją powozów, co umożliwi realizowanie nowego programu kulturalno-edukacyjnego. Stajnie Kubickiego mają być udostępnione wszystkim zwiedzającym, dzięki dostosowaniu obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze kultury, zwiększenie dostępności infrastruktury oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze poprzez rozwój potencjału kulturalnego i turystycznego Muzeum Łazienki Królewskie. Projekt dzięki bogatemu programowi edukacyjnemu i kulturowemu przyczyniał się będzie do wyrównywania dostępu do kultury, również w odniesieniu do grup defaworyzowanych, wzrostu kompetencji kulturowych oraz kreatywności społeczeństwa.

W rezultacie projekt:

  • Umożliwi uczestniczenie szerokim grupom odbiorców w programie kulturalnym i edukacyjnym wysokiej jakości;
  • Włączy osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym w interesujący program kulturalny i edukacyjny Muzeum;
  • Poszerzy możliwość rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i edukacyjnych społeczności lokalnej i mieszkańców kraju;
  • Zwiększy powierzchnię infrastrukturalną do prowadzenia wysokiej jakości nowatorskich działań kulturalnych i edukacyjnych;
  • Zmniejszy różnice społeczne wynikające z niedostatecznego dostępu do atrakcyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej;
  • Posłuży integracji społeczności lokalnej i budowie kapitału społecznego opartego na zinstytucjonalizowanej działalności kulturalnej i edukacyjnej;
  • Wesprze ochronę kultury, tradycji i dziedzictwa kulturowego;
  • Zapewni możliwości promocji w kraju i zagranicą oraz przyczyni się do korzystnego postrzegania Muzeum przez społeczeństwo.

W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub przez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej - stosowny formularz dostępny jest pod linkiem http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.