Stajnie Pegaza. Konserwacja i remont Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

18 października 2017 r. Muzeum Łazienki Królewskie podpisało w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowę na dofinansowanie prac budowlanych, remontowych i konserwatorskich w Stajniach Kubickiego.

Projekt "Stajnie Pegaza. Konserwacja i remont Stajni Kubickiego na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Adaptacja obiektu do potrzeb ekspozycyjnych i edukacyjnych wraz z wprowadzeniem rozwiązań efektywnych energetycznie" realizowany będzie w ramach VIII osi priorytetowej "Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020". Jego wartość wynosi 11 039 542,50 zł, w tym dofinansowanie z UE 7 105 906,98 zł.

Projekt obejmuje zaplanowane na lata 2019-2021 prace budowlane, remontowe i konserwatorskie w Stajniach Kubickiego, głównym i najcenniejszym obiekcie tzw. folwarku łazienkowskiego, w skład którego wchodzą obiekty (oprócz stajni m.in. wozownia, kuźnia i pralnia) historycznie związane z tradycją hippiczną i wojskową Łazienek Królewskich. Odtworzona zostanie historyczna forma i układ Stajni Kubickiego, z przebudowaną częścią centralną i przywróconymi historycznymi wrotami. Projekt zakłada również zaadaptowanie skrzydła wschodniego i zachodniego do potrzeb wystawienniczych. Otwarta zostanie tam nowa ekspozycja stała, poświęcona rzemiosłu i technice, która obejmie m.in. tematykę hipologiczną z ekspozycją powozów, co umożliwi realizację nowego programu kulturalno-edukacyjnego. Stajnie Kubickiego mają być udostępnione wszystkim zwiedzającym, dzięki dostosowaniu obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacyjnej w obszarze kultury, zwiększenie dostępności infrastruktury oraz wzrost uczestnictwa społeczeństwa w kulturze poprzez rozwój potencjału kulturalnego i turystycznego Muzeum Łazienki Królewskie. Projekt dzięki bogatemu programowi edukacyjnemu i kulturowemu przyczyni się do wyrównywania szans w dostępie do kultury, również w odniesieniu do grup defaworyzowanych, wzrostu kompetencji kulturowych i kreatywności społeczeństwa.

W rezultacie projekt:

  • Umożliwi uczestniczenie szerokim grupom odbiorców w programie kulturalnym i edukacyjnym wysokiej jakości;
  • Włączy osoby niepełnosprawne i zagrożone wykluczeniem społecznym w interesujący program kulturalny i edukacyjny Muzeum;
  • Poszerzy możliwość rozpoznawania, rozbudzania i zaspokajania potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i edukacyjnych społeczności lokalnej i mieszkańców kraju;
  • Zwiększy powierzchnię infrastrukturalną do prowadzenia wysokiej jakości nowatorskich działań kulturalnych i edukacyjnych;
  • Zmniejszy różnice społeczne wynikające z niedostatecznego dostępu do atrakcyjnej oferty kulturalnej i edukacyjnej;
  • Posłuży integracji społeczności lokalnej i budowie kapitału społecznego, opartego na zinstytucjonalizowanej działalności kulturalnej i edukacyjnej;
  • Wesprze ochronę kultury, tradycji i dziedzictwa kulturowego;
  • Zapewni możliwości promocji w kraju i za granicą oraz przyczyni się do korzystnego postrzegania Muzeum przez społeczeństwo.

W trosce o zrealizowanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, informujemy o możliwości sygnalizowania potencjalnych nieprawidłowości lub nadużyć finansowych pod adresem e-mail nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub przez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem strony internetowej - stosowny formularz dostępny jest pod linkiem http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/.

KALENDARIUM PRAC W STAJNIACH KUBICKIEGO

Kwiecień 2020 r. - odkrycia w Stajaniach Kubickiego
W Stajniach Kubickiego odnaleziono zamurowane oryginalne drzwi z wnętrza budynku, które pierwotnie łączyły ryzalit środkowy ze stajnią zlokalizowaną w zachodnim skrzydle. Drzwi posiadają ozdobne okucia historyczne. Dobrze widoczne są też na nich oryginalne warstwy malarskie. Po odrestaurowaniu drzwi staną się częścią wewnętrznej ekspozycji. Usunięcie tynku ze ścian potwierdziło założone w projekcie tezy, że budynek został zaprojektowany symetrycznie. Odkrycie zabudowanych przejść jest dowodem na to, że po każdej stronie osi głównej znajdowała się taka sama ilość otworów drzwiowych. Ponadto potwierdzona została pierwotna kolorystyka wnętrz, która pozwoli przywrócić Stajniom Kubickiego ich historyczny wygląd.

Marzec 2020 r. - kontynuacja prac w Stajniach Kubickiego
W podziemnej kondygnacji Stajni Kubickiego rozprowadzone zostały instalacje, wykonano też nowe ścianki działowe i tynki. Prace trwały również na zewnątrz - ekologiczną metodą sodowania oczyszczana została elewacja. Nadzór konserwatorski ustala kolorystykę elewacji i wnętrz. Badania w oparciu o próbki stratygraficzne pozwolą, jak najlepiej odtworzyć historyczne barwy XIX-wiecznego budynku. Ponadto wybrane już zostały: typ centrali wentylacyjnej, lampy, wyposażenie sanitariatów, płytki ceramiczne oraz galanteria sanitarna. W najbliższym czasie wykonawca zaprezentuje wzorcowe okno po konserwacji i sposób montażu nawiewników, które będą zapobiegać parowaniu się szyb. W związku z pandemią koronawirusa pracownicy Muzeum Łazienki Królewskie i członkowie zespołu projektowego pracują zdalnie. 16 marca podjęto decyzję o zamknięciu budowy. Stajnie Kubickiego są nieczynne i odpowiednio zabezpieczone.

Grudzień 2019 r. - pierwsze prace w Stajniach Kubickiego
W Stajniach Kubickiego, najcenniejszym z obiektów tzw. folwarku łazienkowskiego, trwają prace renowacyjne. Wcześniej zakończono tam realizacje budowlane polegające na podbiciu fundamentów oraz pogłębieniu piwnic w centralnej części budynku. Prace te wykonano w celu stworzenia nowoczesnych toalet dla zwiedzających oraz zlikwidowania na parterze różnic w poziomach, tak by ułatwić dostęp do obiektu osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi. Dodatkowo ustawiono też tablice informacyjne dotyczące projektu "Stajnie Pegaza". Podjęte w jego ramach działania mają na celu stworzenie nowej przestrzeni wystawienniczej w Stajniach Kubickiego i udostępnienie jej wszystkim zwiedzającym.