Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

 1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych Kandydata jest: Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa – reprezentowane przez  Dyrektora Muzeum;
 2. Kandydaci mogą skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie pod adresem adres e-mail: iod@lazienki-krolewskie.pl;
 3. Podanie danych osobowych przez Kandydata w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Kandydata innych danych jest dobrowolne;
 4. Dane osobowe kandydata przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE.L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r.);
 5. Dane osobowe kandydata w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy, natomiast inne dane w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 6. Muzeum będzie przetwarzało dane osobowe Kandydata, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli kandydat wyrazi na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie;
 7. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wykorzystanie danych osobowych na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez okres 9 miesięcy;
 8. Nie przekazujemy danych osobowych  kandydata poza Europejski Obszar Gospodarczy;
 9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Kandydatowi prawo dostępu
  do treści swoich danych, do ich sprostowania (poprawienia), usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia
  w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa;
 10. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO, czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Kandydatowi prawo
  do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;
 11. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Muzeum przysługuje Kandydatowi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.