Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) informujemy, że:

Administrator danych

Administratorem [Pana/Pani] danych jest Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, adres:
ul. Agrykola 1, 00-460 Warszawa
.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem: poczty elektronicznej pod adresem e-mail: iod@lazienki-krolewskie.pl lub poczty tradycyjnej, pod adresem siedziby administratora danych.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy [Pana/Pani] dane osobowe:

 1. w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia umowy, na Państwa żądanie (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w zakresie wynikającym z przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Pracy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego,
 3. w razie udostępnienia przez Kandydata innych danych niż wymagane przepisami prawa –
  na podstawie jego zgody, w celu realizacji procesu rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, dochodzeniu lub obronie przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w razie udostepnienia danych szczególnej kategorii, także art. 9 ust. 2 lit. f RODO),
 5. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - do kontaktu z osobami wskazanymi przez kandydata jako udzielające referencji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 6. w przypadku wyrażenia dodatkowej zgody - na potrzeby uwzględnienia przy przyszłych rekrutacjach (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Podanie danych osobowych przez [Pana/Panią] w zakresie wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 1. firmy świadczące usługi lub dostarczające rozwiązania informatyczne,
 2. firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe,
 3. wskazane przez kandydata osoby udzielające referencji (w przypadku kontaktu z zapytaniem o rekomendacje),
 4. placówki medyczne prowadzące badania medycyny pracy.

Czas przetwarzania danych

[Pana/Pani] dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na wykorzystanie danych osobowych
na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych przez okres 6 miesięcy od zakończenia bieżącego procesu rekrutacji. W razie uzasadnionej informacji o możliwości wystąpienia roszczeń, dane osobowe będą także przechowywane do upływu terminów ich przedawnienia.

Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje [Panu/Pani] (w sytuacjach wskazanych przepisami RODO):

 1. prawo dostępu do danych;
 2. prawo żądania sprostowania danych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania;
 5. prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych
  z [Pana/Pani] szczególną sytuacją, zgodnie z art. 21 RODO;
 6. w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania [Pana/Pani] danych osobowych jest zgoda wyrażona na podstawie przepisów RODO – prawo do wycofania takiej zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, którego dokonano przed jej wycofaniem;
 7. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna [Pan/Pani], że przetwarzanie [Pana/Pani] danych osobowych narusza przepisy RODO.

Czy musi [Pan/Pani] podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez [Pana/Panią] danych osobowych w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu pracy jest warunkiem udziału w rekrutacji i zawarcia umowy, a w pozostałym zakresie – dobrowolne.  Bez podania danych osobowych objętych wymogiem ustawowym nie jest możliwe zawarcie umowy
o pracę.

Zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie

[Pana/Pani] dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec [Pana/Pani] skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na [Pana/Pani] sytuację.